Sociálna poisťovňa vypláca od 1. apríla 2021 novú nemocenskú dávku - tehotenské. Veľkou výhodou je, že tehotenské môže tehotná žena poberať popri inom príjme a vylepší si tak rozpočet pred novým prírastkom do rodiny. 

V tomto príspevku účtovná firma Consultare Digital informuje o dávke tehotenské, ktorú si môžu uplatniť SZČO, zamestnankyňa a dobrovoľne poistené osoby. 

Nárok na dávku majú  tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené. To znamená osoby, za ktoré platí poistenie do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ, alebo si platia odvody ako povinne poistený živnostník, alebo ako osoby, ktoré si platia poistenia dobrovoľne.

Nárok majú aj tehotné ženy, ktorým vznikne nárok v ochrannej lehote, ktorá je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia.

Dávka tehotenské: 270 dní nemocenského poistenia

Rovnako ako pri aj iných dávkach nemocenského poistenia jednou z podmienok priznania nároku je dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. 

Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku. To znamená, že sa bude týkať aj mamičiek, ktoré absolvujú takzvaný „reťazový pôrod“. Jednoducho povedané budú mať prvú materskú dovolenku, potom prejdú na rodičovskú dovolenku. Skôr ako rodičovská dovolenka , ktorá je do troch rokov veku dieťaťa skončí, znovu otehotnejú a opäť budú mať materskú dovolenku.

Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia ju môžu ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné dávky (napríklad materské, nemocenské, či rodičovský príspevok). 

Dávka tehotenské od 13. týždňa tehotenstva

Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od 13. týždňa tehotenstva a končí skončením tehotenstva pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom.

Nárok si budúca mamička uplatní prostredníctvom Žiadosti o tehotenské, ktorú jej vystaví a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. 

Tlačivo odošle pobočke Sociálnej poisťovne podľa svojho bydliska. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila elektronický formulár, ktorý je k dispozícii na jej webstránke .

Budúca mamička môže žiadosť a tlačivo od lekára poslať prostredníctvom e-formulára, alebo ich môže doručiť poštou alebo osobne. 

Po ukončení tehotenstva je potrebné pobočke zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva. Rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Gynekológ na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva.

Výška dávky sa vypočíta z dosiahnutých vymeriavacích základov v rozhodujúcom období. Výška dávky predstavuje 15 percent denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 333,90 eura mesačne.