Výška materskej dávky sa odvíja od denného vymeriavacieho základu  v rozhodnom období. Vypláca sa 75 percent denného vymeriavacieho základu.  Denný vymeriavací základ má strop, čiže maximálnu hodnotu. V roku 2022 bude maximálny denný vymeriavací základ pre materské vo výške 74,4987 eur.

Maximálna výška materskej dávky v mesiaci, ktorý má 30 kalendárnych dní tak bude 1 676,30 eur. Maximálna výška materskej dávky v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní bude 1 732,10 eur, uviedla účtovná firma Consultare Digital.

Dávka materské

Dávku materské vypláca Sociálna poisťovňa. Nárok na vyplatenie materského má samostatne zárobkovo činná osoba  ( SZČO ) , zamestnanec , dobrovoľne nemocensky  poistená osoba , ak  je povinne nemocensky alebo dobrovoľne nemocensky poistená. 

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a zamestnanec majú nárok na materské ak boli nemocensky poistení najmenej 270 dní  v posledných dvoch rokoch pred pôrodom . Do tohto obdobia sa započítava aj predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia. Tiež sa započítava  aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Pokiaľ si uplatňuje materské zamestnanec, urobí to tým, že zamestnávateľovi predloží tlačivo žiadosť o materské, ktoré mu vystaví lekár na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Tlačivo žiadosti poistenkyňa vyplní na  zadnej strane a podpíše. Do Sociálnej poisťovne odovzdá žiadosť o materské zamestnávateľ.

Dávka materské a SZČO

Aby vznikol nárok na vyplatenie materského musí mať SZČO zaplatené odvody v správnej výške. Preveruje sa zaplatenie nemocenského poistenia   od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského . Kontroluje sa spätne  najviac  obdobie posledných piatich rokov.

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o materské. Je to tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré ako sme už spomenuli , tehotnej poistenke vystaví lekár na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Tlačivo žiadosti poistenkyňa vyplní na  zadnej strane a podpíše. Vyplnené odovzdá pobočke Sociálnej poisťovne . 

Pokiaľ má poistenkyňa  okrem živnosti zároveň aj zamestnanie , musí to oznámiť lekárovi a ten vypíše dve tlačivá žiadosti o materské. Jednu žiadosť na živnosť a tú sama vyplní a odovzdá pobočke sociálnej poisťovne. Druhú vyplní na zadnej strane a odovzdá zamestnávateľovi . Pri vyplňovaní zadnej strany pri súbehu živnosti a zamestnania treba správne uviesť, že si bude dávku uplatňovať súbežne.

Dávka materské a osamelá matka

V prípade, že je poistenkyňa osamelá matka, predloží Sociálnej poisťovni  čestné vyhlásenia o osamelosti.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí splniť rovnaké podmienky ako povinne nemocensky poistená. To znamená, musí mať poistenie najmenej 270 dní  v posledných dvoch rokoch pred pôrodom . Aj tu sa do tohto obdobia  započítava aj predchádzajúce obdobie nemocenského poistenia a rovnako aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. 

Kontrola správneho zaplatenia odvodov je identická ako pri povinne poistenej SZČO . Preveruje sa maximálne 5 rokov spätne . V zásade od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

Toleruje sa suma nezaplateného poistenia v úhrne menej ako 5 eur, pokiaľ sa táto suma hradí , považuje sa nárok na dávku splnený.

Príjem počas materskej

Počas trvania poberania materskej dávky poisťovňa nesleduje či SZČO má príjem počas poberania materského. To znamená, že nie je potrebné živnosť ani pozastaviť ani rušiť. Zároveň to znamená, že v tomto období neplatí odvody na poistenie v Sociálnej poisťovni. Odvody za ňu platí štát.

Zdravotná poisťovňa informáciu o trvaní materskej  dostáva zo sociálnej poisťovne a z úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Nie je potrebné nič oznamovať. Napriek tomu odporúčame preveriť si v zdravotnej poisťovni, či príslušné orgány status materskej nahlásili. Pokiaľ nie kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu . Počas trvania materskej nie je povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie . Pokiaľ má SZČO počas trvania materskej  dovolenky príjem , odporúča sa preddavky v primeranej výške platiť, aby pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nevznikol nedoplatok.