V roku 2015 asignovalo časť zo svojej dane pre potreby neziskového sektora približne 23 tisíc právnických osôb. Firmy mohli doposiaľ venovať tretiemu sektoru 1,5% alebo 2% zo zaplatených daní, pričom 2% mohli asignovať iba v prípade, že darovali aj zo svojho zisku prostriedky vo výške aspoň 0,5% svojej daňovej povinnosti.

Túto možnosť „dorovnania dvoch percent vlastným darom“ pravidelne využíva približne 8%, t. j. okolo 1 800 firiem s pozitívnou daňovou povinnosťou.

Podľa údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že objem darov od firiem pre tretí sektor mnohonásobne prevyšuje výnos darov, ktorý deklaruje tých približne 1 800 firiem využívajúcich hornú, dvojpercentnú možnosť asignácie. Inými slovami, podiel a aj počet firiem, ktoré by mohli asignovať dvojnásobnú sumu zo svojich daní, by mal byť vyšší. Z toho možno usudzovať, že mnohé firmy o tejto možnosti buď vôbec nevedia, alebo si nespájajú vlastné dary s administráciou daňového priznania. Ak bude vykazovanie firemných darov v daňových priznaniach kopírovať trend z minulých rokov, neziskové organizácie môžu prísť o časť pre ne dôležitých financií z asignácie,“ hovorí Fedor Blaščák z Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov.

 

Venovať sa dá viac

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov má záujem motivovať firmy na Slovensku k firemnej filantropii a zároveň šíriť povedomie o tom, ako majú postupovať pri asignácii dane z príjmu pri podávaní daňového priznania za rok 2015.

Nová legislatívna úprava ešte viac „otvára nožnice“ medzi firmami, ktoré dávajú vlastné dary a tými, ktoré tak nerobia. Preto je dôležité, aby všetky firmy, ktoré chcú pomôcť neziskovým organizáciám a asignovať 2% z daní miesto 1%, venovali z vlastných zdrojov dar v potrebnej výške minimálne 0,5% svojej daňovej povinnosti a nezabudli tento údaj vykázať aj v daňovom priznaní za rok 2015,“ vysvetľuje Andrea Cocherová, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov.

Právnické osoby majú možnosť poukázať svoj dar na verejnoprospešný účel za zdaňovacie obdobie roku 2015 až do 31.3.2016. Ešte stále môžu rozhodnúť o výške asignácie svojej dane z príjmu, t.j. či budú asignovať 2% alebo iba 1%.

Zákon umožňuje „dorovnať“ výšku darov do hodnoty 0,5% najneskôr v lehote na podanie daňového priznania. Pokiaľ firmy darovali počas roka 2015 financie neziskovému sektoru formou darovacích zmlúv, je dôležité, aby sledovali, či výška týchto darov dosiahla 0,5% ich daňovej povinnosti za rok 2015.

 

Darca môže byť známy

Nový systém asignácie dane z príjmu prispieva aj k „de-anonymizovaniu“ zaslanej asignácie, a to tak, že firma alebo aj fyzická osoba má možnosť zaznačiť túto možnosť v daňovom priznaní. „Okrem poskytnutia financií nový model asignácie získava aj ďalší, nemenej dôležitý rozmer. Jednak motivuje firmy na Slovensku k filantropii a zároveň umožňuje vznik vzťahu medzi darcom a obdarovaným. A to je veľmi dôležitý aspekt,“ dopĺňa Fedor Blaščák.

Dohoda medzi slovenským neziskovým sektorom a štátom, ktorú vo forme Memoranda iniciovalo v roku 2015 Ministerstvo financií SR a ktorá umožňuje firmám z dvoch percent spolurozhodovať o použití verejných financií, je z globálneho hľadiska unikátna.

Pre neziskový sektor na Slovensku tvorí asignácia dane z príjmu veľmi užitočný zdroj príjmov. Darované 2% z dane od fyzických aj právnických osôb sú z prevádzkového hľadiska pre mimovládne organizácie významné, pretože o využití tohto zdroja financií rozhodujú priamo zástupcovia jednotlivých organizácií a po novom už aj pomáhajú budovať vzťah medzi prijímateľom a darcom. Oceňujeme preto snahu každej firmy i jednotlivca, ktorí sa rozhodnú darovať cez tento mechanizmus zo svojej dane čo najviac prostriedkov, ktoré im štát umožňuje,“ hovorí riaditeľ Centra pre filantropiu n.o., Boris Strečanský.