BRATISLAVA, ŽENEVA. Kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva je v roku 2018 zameraná na vlastnosti, vynaliezavosť, zvedavosť a odvahu žien. Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization, WIPO) v téme "Čas zmeny: Ženy - inovácia a tvorivosť" konštatovala, že ženy sú hnacou silou zmien vo svete a formujú spoločnú budúcnosť. Svetový deň duševného vlastníctva pripadá na 26. apríla.

 

Oslavuje sa od roku 2001

WIPO týmto svetovým dňom upriamuje pozornosť širšej verejnosti na otázky súvisiace s inováciou, tvorivosťou a ukazuje, ako oblasť týkajúca sa duševného vlastníctva prispieva k stimulovaniu inovácie a vynálezov. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) na svojej webovej stránke pri príležitosti tohto dňa avizuje program v dňoch 24. - 26. apríla 2018.

Svetový deň duševného vlastníctva vyhlásila WIPO v roku 2000 s tým, aby ľudia oslavovali to, čo im priniesli vynálezcovia, novátori a umelci. Termín 26. apríl členské štáty vybrali preto, aby sa ním pripomínalo nadobudnutie platnosti Dohovoru o založení WIPO v roku 1970. Prvýkrát sa Svetový deň duševného vlastníctva oslavoval v roku 2001.

WIPO povzbudzuje svoje členské štáty, ku ktorým od januára 1993 patrí aj Slovensko, a inštitúcie zaoberajúce sa registráciou patentov, aby pri príležitosti 26. apríla predkladali správy o svojich aktivitách.

 

Foto - pixabay.com

 

 

Vynálezy i umelecké diela

Do duševného vlastníctva sa podľa WIPO zaraďujú diela ľudského umu - vynálezy, patentované produkty, literárne a ďalšie umelecké diela, ďalej symboly, názvy, obrazové a kreslené diela a modely určené na obchodné ciele.

Duševné vlastníctvo sa rozčleňuje do dvoch hlavných oblastí. Jednou z nich je priemyselné vlastníctvo, pod čím treba rozumieť vynálezy, nové produkty aj s patentom, značky, priemyselné kreslené značky či modely. Na druhej strane ide o autorské práva zahŕňajúce literárne a umelecké diela, či už sú to romány, básne, divadelné hry, filmy, hudobné diela, umelecké artefakty, maľby, fotografie, sochy aj architektonické kreácie.

Krádeže duševného vlastníctva predstavujú problém pre mnohé hospodárske odvetvia, či už ide o nezákonné nahrávanie hudobných alebo filmových diel, napodobeniny luxusných výrobkov, súčiastky na autá, lieky až po odkopírovanie celých strojov.

ÚPV SR bol zriadený 1. januára 1993. Ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v SR. Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je SR viazaná.

 

 

 

WIPO je špecializovanou inštitúciou Organizácie Spojených národov (OSN). Úloha WIPO spočíva vo vypracovávaní vyváženého medzinárodného a prístupného systému v oblasti duševného vlastníctva, ktorý stimuluje inováciu a prispieva k ekonomickému rozvoju pri zachovávaní všeobecného záujmu.

WIPO so sídlom v Ženeve bola založená v roku 1967 z poverenia členských štátov na podporu ochrany duševného vlastníctva vo svete prostredníctvom spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi a ďalšími medzinárodnými organizáciami. Vznikla na základe Dohovoru podpísaného v Štokholme v roku 1967, Dohovor nadobudol platnosť 26. apríla 1970.