BRATISLAVA. Dostať dieťa do škôlky nie je jednoduchá ani rýchla záležitosť. Niekde sú preplnené už aj tie súkromné, hoci oproti štátnym rozhodne nejde o lacnú záležitosť.

Zisťovali sme, čo všetko sú niektorí rodičia schopní urobiť, aby zvýšili šance na prijatie svojho potomka.

 

 

Vystoja si niekoľkohodinový rad

Spravila to herečka Kristína Farkašová a nebola jediná. „O škôlku, kde chcem dať syna je veľký záujem a nielen preto, že všade je veľa detí. Na odovzdanie prihlášky som si počkala dobré dve hodiny,“ hovorí Alena z Bratislavy. To, či jej syna vezmú, však netuší. Detí, ktorých rodičia čakali s ňou, je totiž veľa.

 

Hľadám protekciu alebo si rovno priplatím

Nechce o tom síce nikto priamo hovoriť, no nech zdvihne ruku tá či ten, čo nepočuli zaručené ihriskové rady ako svoje dieťa do vybranej škôlky pretlačiť. A to aj keď nemá tri roky, trvalé bydlisko v rajóne či súrodenca v škôlke. Programátorka Zuzana sa pokúša zvýšiť šance na prijatie syna iným druhom všimného. „Riaditeľke som sľúbila, že jej pomôžem s webom škôlky – zadarmo,“ hovorí. Samozrejme v prípade, že ho vezmú.

 

 

Zapíšem dieťa hneď ako sa narodí

Aj vám niekto povedal, že dieťa treba pre istotu prihlásiť hneď ako sa narodí? Že ho budú evidovať a dostane sa potom do škôlky ľahšie?  „Dcéru zapisujem už tretí rok,“ priznáva čitateľka, ktorá si neželá byť menovaná. Dúfa, že tento rok už dcéru aj vezmú – na jeseň bude mať totiž 3,5 roka.

 

Podám si prihlášku do všetkých škôlok na okolí

Zvýšiť šance na prijatie dcéry či syna skúšajú rodičia aj prihlásením do viacerých škôlok. „Dcérku prihlasujem do 9-tich škôlok. Hádam sa dostane aspoň do jednej,“ dúfa Kristína. Na potvrdeniach od lekárky minula vyše 30 eur.

Ivana prihlasovala syna vlani a hoci mal 4 roky nevzali ho. Po odvolaní jej prišlo vyjadrenie, že ho vezmú. No do úplne inej škôlky ako sa pôvodne hlásili. „Riaditeľky si medzi sebou posunuli deti a miesta, ktoré boli voľné ponúkli rodičom, čo sa odvolali,“ hovorí.

 

Zmením bydlisko

V niektorých škôlkach uprednostňujú deti s trvalým bydliskom v tom meste či mestskej časti. Nájdu sa preto aj takí rodičia, čo kvôli zvýšeniu šance svojho dieťaťa na prijatie zmenia adresu. Inde zase zaváži trvalý pobyt pri výške poplatkov za škôlku. „Až škôlka ma prinútila konečne sa po svadbe prihlásiť k trvalému pobytu do nášho bytu, zavážili aj nižšie poplatky pre miestnych,“ priznáva Juraj.

 

 

Čo hovoria predpisy:

Na to, ako to funguje, sme sa pýtali aj kompetentných. Veci ohľadne materských škôl a prijímanie detí vysvetľuje komunikačný odbor ministerstva školstva:

 

Najprv deti nad tri roky

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zásada zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie. Prijímanie detí do materskej školy upravuje školský zákon. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov. Tieto môžu byť do materskej školy prijaté vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi. Ich prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov.

 

Starší prednostne

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. No riaditeľ materskej školy ich môže prijať iba v prípade, že má voľné kapacity.

 

Deti pod dva roky do škôlky nepatria

Do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

 

Deti so zle vychádzajúcimi rokmi
Vo všeobecnosti platí, že do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ alebo riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy spravidla od 30. apríla do 31. mája. No vždy to záleží od toho, či materská škola má alebo nemá voľné kapacity.

 

 

Integrované deti

Do materskej školy môžu no nemusia byť spolu so zdravými deťmi prijaté aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Riaditeľka či riaditeľ materskej školy musí vždy pred svojím rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zvážiť, či má alebo vie vytvoriť podmienky na prijatie takéhoto dieťaťa.

 

Neobmedzený počet prihlášok

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený. Rodičia tak môžu podať žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých materských škôl. Žiadna materská škola, zaradená v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na jej zriaďovateľa), podľa platného právneho stavu nesmie odmietnuť prevziať od zákonného zástupcu žiadosť.

Vzhľadom na kapacitné možnosti materských škôl, nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o ich prijatie do materskej školy, budú prijaté.

 

Adresa nerozhoduje

Pre materské školy neplatia školské obvody, tak ako je to pri základných školách, a prijatie dieťaťa nemožno viazať na trvalý pobyt v danej obci, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy môže byť medzi ostatnými podmienkami prijatia ustanovené, že budú uprednostnené deti s presne určeným trvalým pobytom. No nesmie to byť uvedené tak, že riaditeľ alebo riaditeľka musí prijať len takéto deti.

Trvalý pobyt tak nie je rozhodujúci pre prijatie alebo neprijatie dieťaťa do materskej školy.

 

 

Ako sa odvolať
V rozhodnutí riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa sa neuvádza poučenie o opravnom prostriedku, rodič môže požiadať o prehodnotenie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa.

Nejde pri tom o proces odvolania sa proti rozhodnutiu podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ale o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do materskej školy a s prípadným uvoľnením kapacity napríklad, ak niektoré z prijatých detí nakoniec nenastúpi.

 

Ak sa vám niečo nezdá
Kontrola prijímania detí do materskej školy patrí do kompetencie Štátnej školskej inšpekcie. Ak má zákonný zástupca pochybnosť o korektnosti prijímania detí do materskej školy, môže sa obrátiť so sťažnosťou práve sem.

 

Prečítajte si aj Povinný spánok v škôlke? Nie, len odpočinok