Slovensko čakajú spojené regionálne voľby 2022 - komunálne voľby i voľby do vyšších územných celkov (VÚC). V sobotu 29. októbra budú voliči prvýkrát vyberať v jeden deň svojich zástupcov a zástupkyne v mestách, obciach i samosprávnych krajoch 

Regionálne voľby 2022: Koho volíme

Voliť budeme starostu či starostku, respektíve primátora alebo primátorku, poslancov a poslankyne obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev, ako aj predsedu či predsedkyňu samosprávneho kraja a poslancov a poslankyne krajských zastupiteľstiev.

V prípade Bratislavy a Košíc budú voliči vyberať aj starostov a starostky mestských častí a poslancov a poslankyne miestnych zastupiteľstiev.  

Regionálne voľby 2022: Volíme 29. októbra

Regionálne voľby budú 29. októbra, ľudia budú môcť voliť len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebných miestností má byť 6010 a budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Kandidátom a kandidátkam odovzdajú hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo.

Pri voľbe poslancov a poslankýň môže volič zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov a poslankýň, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu vo svojej obci požiadať o prenosnú volebnú schránku. Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky, ak o to vopred požiadajú. Volebné moratórium začne plynúť 48 hodín pred dňom konania volieb, teda od polnoci z 26. na 27. októbra. Počas moratória platí zákaz viesť volebnú kampaň a uverejňovať prieskumy verejnej mienky.