Ak zamestnankyňa nie je po pôrode na materskej alebo PN-ke a v práci ju nahlásia do služby na 6-ty deň po pôrode, z pohľadu pracovného práva, môže nástup do práce odmietnuť?

„Pokiaľ nie je zamestnankyňa na materskej dovolenke, nebola uznaná za dočasne práceneschopnú a nemá ani iné tzv. prekážky v práci, má a priori povinnosť vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy. Podľa ustanovenia § 47 ods. 3) Zákonníka práce všeobecne platí, že zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré (a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, alebo (b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.“

 

Ak odmietne, čo sa môže stať?

„Ak nejde o žiaden z vyššie uvedených prípadov, kedy je zamestnanec oprávnený odmietnuť vykonávať prácu a zamestnávateľ také konanie nesmie posudzovať ako nesplnenie povinností a zamestnanec napriek tomu odmietne prácu vykonávať, pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o porušenie jeho povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu (porušenie pracovnej disciplíny). V takom prípade má zamestnávateľ podľa závažnosti a konkrétnych okolností prípadu právo písomne upozorniť zamestnanca na porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou výpovede, ak sa porušenie pracovnej disciplíny bude opakovať. Výnimočne by s takým zamestnancom mohol okamžite skončiť pracovný pomer.“

 

Má alebo nemá matka nárok v 6-nedelí na PN-ku, ak nechce nastúpiť na materskú dovolenku?

„Ak bola zamestnankyňa (matka) pre chorobu alebo úraz uznaná za dočasne práceneschopnú na výkon zárobkovej činnosti, je zamestnávateľ povinný ospravedlniť jej neprítomnosť v práci. Za toto obdobie jej nevzniká nárok na náhradu mzdy. Za splnenia podmienok podľa Zákona o sociálnom poistení jej môže vzniknúť nárok na nemocenské. Ak jej vznikol nárok na materské, nárok na nemocenské jej nevzniká. Ak však zamestnávateľovi oznámila, že nastupuje na materskú dovolenku, má nárok na materské a nie nemocenské. Žena sa v zásade môže rozhodnúť, kedy nastúpi na materskú dovolenku a ako dlho bude trvať. Zákon však ustanovuje tzv. minimálnu dĺžku trvania materskej dovolenky, ktorú musí byť poskytnutá každej žene a počas ktorej má žena nárok na materské. Podľa ustanovenia § 168 ods. 4 Zákonníka práce totiž materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.“

 

V prípade pani Ďuriš Nicholsonovej nastúpil na materskú manžel.
 
"Manžel nemôže nastúpiť na materskú dovolenku, ale len na rodičovskú a aj to len po skončení tej uvedenej minimálnej materskej dovolenky spojenej s pôrodom. Ak aj na ňu oficiálne nenastúpi (neoznámi to písomne zamestnávateľovi vopred), aj tak má podľa môjho názoru zo zákona nárok na minimálnu materskú dovolenku spojenú s pôrodom v trvaní najmenej 6 týždňov po pôrode. Ak nie je na materskej a nie sú tu iné dôvody, ako píšem nižšie, má vykonávať prácu."

 

Čo v takom prípade, ak je na PN-ke a nastúpi aj na hodinu do práce? Nemôže ju potrestať Sociálna poisťovňa?

„V prípade porušenia liečebného režimu (zistenom posudkovým lekárom), zamestnanec stráca nárok na výplatu nemocenského. Zároveň ide o porušenie jeho povinnosti podľa ustanovenia § 227 ods. 2 písm. e) Zákona o sociálnom poistení, za ktoré mu môže Sociálna poisťovňa udeliť pokutu až do výšky 16 596,96 eura. Teoreticky by do úvahy pripadalo aj skončenie pracovného pomeru podľa ustanovenia § 81 písm. d) Zákonníka práce, v závislosti od závažnosti porušenia pracovnej disciplíny a konkrétnych okolností prípadu.“

 

Prečítajte si aj Šesť dní po pôrode dal Danko Nicholsonovej viesť schôdzu