Pravidlá dlhodobej vedomostnej SMS súťaže ZENYVMESTE.SK

(ďalej len ,,súťaž“)

 

 

 1. Organizátor SMS súťaže: webinak, s.r.o., Ostrovského 2, 04 01 Košice, IČO: 48064068 (ďalej len „organizátor“).
 2. Technický partner súťaže: goodgames, s.r.o., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 45612536 (ďalej len „technický partner“).
 3. Súťaž je propagačnou aktivitou organizátora a jej cieľom je podpora a propagácia služieb organizátora za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. SMS súťaž začína 22.8.2016.
 5. SMS súťaž bude rozdelená do viacerých herných kôl, pričom jednotlivé kolá vyhlasuje organizátor súťaže na svojej web stránke www.zenyvmeste.sk ako aj na svojej korporátnej stránke (tzv. fanpage) Ženy v meste na portáli Facebook.com.
 6. O termíne ukončenia súťaže rozhodne organizátor a bude o tom informovať na svojej web stránke www.zenyvmeste.sk ako aj na svojej korporátnej stránke (tzv. fanpage) Ženy v meste na portáli Facebook.com.
 7. Pre účely tejto súťaže sa za súťažiaceho považuje unikátne telefónne číslo.
 8. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré splnia podmienky stanovené týmito pravidlami s výnimkou:
  1. Zamestnancov organizátora, technického alebo marketingového partnera a ich blízkych osôb;
  2. Štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov, reklamných a promotion agentúr zúčastnených v tejto súťaži a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto súťaže alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom a ich blízkych osôb.

Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.      

 1. Pre jednotlivé kolá organizátor vyhlási vždy inú vedomostnú otázku.
 2. Súťažiaci sa do jednotlivých kôl súťaže zapojí prostredníctvom zaslania SMS v tvare SUTAZ ODPOVED na skrátené číslo 7407 (ďalej len ,,platná SMS“). ODPOVED je len jedna z možností ANO alebo NIE.
 3. Súťažné otázky s možnosťami odpovede môžu byť komunikované aj formou SMS.
 4. Po prijatí SMS v platnom tvare, tj. s odpoveďou ANO alebo NIE je súťažiacemu odoslaná spoplatnená odpovedná SMS.
 5. V prípade prijatia neplatnej SMS, tj. SMS bez odpovede ANO alebo NIE, je súťažiacemu odoslaná bezplatná informačná SMS s výzvou na opravu.
 6. SMS do súťaže je možné odosielať len z mobilných telefónov operátorov registrovaných v Slovenskej republike.
 7. Cena zaslanej SMS správy je účtovaná sadzbou podľa platnej tarify mobilného operátora súťažiaceho. Cena spoplatnenej odpovednej SMS je 1,- EUR s DPH.
 8. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito oficiálnymi pravidlami SMS súťaže.
 9. Jeden súťažiaci môže poslať do každého kola v súťaži neobmedzený počet SMS.
 10. Pre každé súťažné kolo organizátor vyhlási počet výhercov a výhru/-y ako aj termín žrebovania.
 11. Do žrebovania sú zaradené len SMS so správnymi odpoveďami na vedomostnú otázku platnú pre dané kolo a prijaté len v čase trvania daného kola.
 12. Jeden súťažiaci je do žrebovania za dané kolo zaradený toľkokrát, koľkokrát je od neho prijatá platná SMS v systéme technického partnera.
 13. Súťažiaci, ktorému vznikne nárok na výhru bude kontaktovaný telefonicky zo strany organizátora. V prípade neúspešného kontaktovania (neodpovedá na telefonický hovor do 1 dňa) jeho nárok na výhru zaniká a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe.
 14. Výhra bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie výhry ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas.
 15. Pre odovzdanie výhry je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti:
  1. uviesť svoje kontaktné údaje a na požiadanie aj osobné údaje a zároveň
  2. Mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči svojmu mobilnému operátorovi.
 16. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že výhra v hodnote nad 350 Eur podlieha zdaneniu podľa par. 9, ods.2, písm. m) Zákona o dani z príjmov ako aj odvodovým povinnostiam voči Zdravotnej poisťovni z hodnoty výhry uvedenej v daňovom priznaní. Výherca je povinný si sám zdaniť hodnotu výhry a uhradiť odvod do zdravotnej poisťovne.
 17. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 18. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
 19. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva k výhre. Spory o vlastnícke právo k výhre nebudú mať vplyv na odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v týchto pravidlách, t.j. osobe, ktorá sa preukáže mobilným telefónom resp. SIM kartou, prostredníctvom ktorej bola odoslaná výherná SMS, a ktorá splní podmienky získania výhry definované v týchto pravidlách.
 20. V prípade pochybností pri overení vlastníka mobilného telefónu, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu, výherca stráca nárok na získanie výhry a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe.
 1. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
  1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi, za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingu, t.j. na ponúkanie produktov a služieb a zasielanie informácií o marketingových kampaniach, vrátane telefónnych kontaktov a marketingu cez SMS správy, e-maily, ako aj inými elektronickými cestami počas 10 rokov od udelenia súhlasu alebo až do jeho odvolania. Súťažiaci sa môže odhlásiť z príjmu informačných SMS sprav zaslaním SMS v tvare SUTAZ VYP na číslo 7407.
  2. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému, pričom tieto môže poskytnúť z informačného systému aj technickému realizátorovi súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdí, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese Organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.
  3. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že organizátor, technický partner a ani mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie SMS súťaže a zároveň, organizátor, technický partner a ani mobilní operátori neručia za žiadnu škodu spôsobenú neskorším doručením alebo nedoručením SMS. Súťažiaci zároveň berie na vedomie skutočnosť, že SMS môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systému s oneskorením, t.j. aj po uplynutí času určeného na súťaž.
  4. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tieto pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim je organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže a to aj bez jeho vedomia.
  5. Úplné pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas trvania súťaže k dispozícii na internetovej stránke www.zenyvmeste.sk. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

 

V Bratislave, 21.08.2016