Som advokátkou už niekoľko rokov a musím povedať, že ilúzie o spravodlivosti som viac-menej stratila hneď po skončení školy, ale aj napriek tomu mám svoju prácu rada a určite by som ju nemenila. Čo však považujem za najväčší deficit našej spoločnosti je, že „odvaha postaviť sa za správnu vec zmizla“... Pre mňa je to však otázka zásadného významu a smerovania mojej práce, čo ma samozrejme častokrát dostalo do problematických situácií kedy bolo na mňa podávané množstvo sťažností a podnetov, avšak  bojovať za správnu vec je pre mňa nesmierne dôležité poslanie.

Preto som sa rozhodla aj takouto formou poukázať na prípady nezákonnosti na Slovensku sériou článkov o prípadoch, ktoré som riešila, a to všetko na žiadosť a so súhlasom klientov. Prvý článok sa venuje nezákonnému vymáhaniu sankčných poplatkov za použitie maďarských diaľnic, avšak mám v pláne aj vážnejšie témy ako sú  nezákonné postupy polície, rôzne sofistikované podvody s nehnuteľnosťami a pod.

 

Nezákonné vymáhanie sankčných poplatkov za použitie maďarských diaľnic

Do našej spoločnosti bola v priebehu dvoch rokov doručená asi tretia výzva na zaplatenie „sankčného poplatku“ za neoprávnené použitie spoplatnených ciest v Maďarsku, a to aj napriek tomu, že diaľničná známka zakúpená bola, avšak maďarský systém naše EČV nezaevidovalo správne. Inej klientke sa stalo, že nevedela úhradu preukázať, nakoľko výzva prišla po 2 rokoch a doklad si neodložila. Ďalší klient vôbec neskúmal, či je výzva oprávnená a jednoducho poplatok uhradil hoci nemusel, čo sme však zistili až následne.  

Tento článok nemá za cieľ podnecovať slovenských vodičov k neplateniu diaľničných poplatkov, práve naopak, upozorniť na nezákonné praktiky istej advokátskej kancelárie, konajúcej ako splnomocnený zástupca súkromnej obchodnej spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., prevádzkujúcej diaľničný systém v Maďarsku. Uvedená spoločnosť prostredníctvom evidenčných čísiel vozidiel dokáže vypátrať priamo majiteľa vozidla. V zmysle maďarských zákonov je udelené vyššie uvedenej spoločnosti oprávnenie na vyberanie poplatkov za používanie spoplatnených ciest v Maďarsku. Úseky ciest s povinnosťou úhrady je možné použiť výhradne s platnou e-známkou, zaobstaranie ktorej je potrebné zabezpečiť ešte pred vjazdom na cestný úsek s povinnosťou úhrady. Spoločnosť kontroluje úhradu poplatkov za používanie ciest osadenými kamerami, jednotkami na kontrolu poplatku a mobilnými zastavovacími jednotkami. Neoprávnené používanie ciest má za následok povinnosť úhrady náhradného poplatku. Neoprávnený používateľ cesty je pri kontrole zastavovacím spôsobom povinný uhradiť náhradnú tarifu. 

 

Nezákonné vymáhanie sankčných poplatkov za použitie maďarských diaľnic

Nejde však o pokutu zo zákona. V Maďarsku neoprávnené použitie spoplatnenej cesty nie je priestupkom, ani správnym deliktom, a teda ani deliktom na úseku bezpečnosti cestnej premávky. Náhradný poplatok je teda civilnoprávnym deliktom. Práve z uvedeného dôvodu sa maďarská spoločnosť nemôže zákonne dostať k slovenským policajným registrom v rámci cezhraničnej výmeny informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky. Prostredníctvom slovenskej advokátskej kancelárie sa  maďarská spoločnosť snaží nezákonným spôsobom premeniť tabuľku s evidenčnými číslami vozidiel na údaje o vlastníkovi vozidiel. 

Splnomocnený právny zástupca následne podá žalobu o zaplatenie poplatku za použitie spoplatnených ciest, kde uvedie ako pasívne legitimovaných tzn. žalovaných, množstvo evidenčných čísiel vozidiel. Čo je ale zarážajúce je, že tieto žaloby podáva na Okresnom súde Dolný Kubín, kde žalovaní sú účastníci označení evidenčným číslom vozidla a je ich niekoľko tisíc. Ako príklad uvádzam rozhodnutie Okresného súdu Dolný Kubín sp. zn:  6C/61/2018, v ktorom bolo žalovaných 12 303 evidenčných čísel vozidla. Ešte pred začatím konania požiada advokát súd o zabezpečenie dôkazu, ktorým je výpis z evidencie motorových vozidiel, vedený Prezídiom policajného zboru SR, odbor dokladov a evidencií. Ďalší príklad je rozhodnutie Okresného súdu Dolný Kubín sp.zn: 6C/5/2018.

Súd dôkaz zabezpečí dožiadaním príslušného odboru a poskytne ho advokátskej kancelárii, ktorá následne zoberie žalobu späť, následkom čoho je podľa § 145 ods.1 zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP) zastavenie konania. Na základe tohto zneužitia zákona sa advokátska kancelária dostane k osobným údajom držiteľov vozidiel a následne zasiela výzvy na úhradu sankčného poplatku. Predpokladáme, že 95 % oslovených toto aj skutočne uhradí.

Postup súdu v zmysle nového CSP však nie je správny, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Stranami sporu sú žalobca a žalovaný, pričom obe strany musia mať právnu subjektivitu (evidenčné číslo vozidla nemá právnu subjektivitu), podľa § 123 CSP sa v žalobe musí uviesť označenie strán, pričom § 133 CSP stanovuje ako sa označuje fyzická osoba a ako právnická osoba. Pokiaľ teda nie sú náležitosti splnené a strana nemá procesnú subjektivitu, súd v zmysle § 62 CSP konanie zastaví. Taktiež príslušnosť súdu sa určuje podľa všeobecného súdu žalovaného. Na základe čoho si teda žalobca vybral práve okresný súd Dolný Kubín už nechávam na úvahe každého z Vás.

Podľa ustanovenia § 345 CSP, pred začatím konania, počas konania a po skončení konania vo veci samej možno na návrh zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok, ak je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami. Pokiaľ by súd predmetnú žalobu podľa obsahu považoval za žiadosť o zabezpečenie dôkazu pred začatím konania, v takejto žiadosti musí byť uvedené, v akom konaní bude predmetný dôkaz použitý a musí byť osvedčená nevyhnutnosť zabezpečenia dôkazu z dôvodu, že tento nebude možné vykonať neskôr alebo len s veľkými ťažkosťami (osvedčiť nevyhnutnosť zabezpečenia dôkazu), osvedčená dôvodnosť veci samej, relevantnosť označeného dôkazu pre vec samu a vykonateľnosť dôkazu. Uvedené predpoklady sú predpokladmi kumulatívnymi, preto absenciou naplnenia čo i len jedného z nich stráca návrh na zabezpečenie dôkazu dôvodnosť a faktickú opodstatnenosť. Pokiaľ ide o „vymáhanie“ poplatkov za použite maďarských diaľnic tieto predpoklady splnené nie sú. Prezídium policajného zboru disponuje a aj v budúcnosti bude disponovať s údajmi o vlastníkoch motorových vozidiel, takže predpoklad zabezpečenia dôkazu súdom z dôvodu nevyhnutnosti a nemožnosti zabezpečenia dôkazu v budúcnosti nie je splnený. Je potrebné upozorniť aj na fakt, že súd môže uložiť povinnosť vydať dôkazný prostriedok len účastníkovi súdneho konania. 

Súdy nemôžu začať s vykonávaním dôkazov, ak žaloba nespĺňa zákonom stanovené náležitosti,  predovšetkým ak maďarská spoločnosť nemá predstavu o tom, kto reálne jazdí po diaľnici neoprávnene. Z uvedeného teda vyplýva, že právny zástupca sa nezákonným spôsobom za pomoci príslušného okresného súdu dostane k údajom o vlastníkoch vozidiel a keď si ich zabezpečí zo spisu, vezme žalobu späť, z čoho je zjavne účelové podanie žaloby len z dôvodu zistenia vlastníkov, ktorým následne expeduje výzvy na úhradu.

Nezákonné vymáhanie sankčných poplatkov a neoprávnené trovy 

Vo výzvach na uhradenie náhradných poplatkov voči vodičom vozidiel, sú neoprávnene zahrnuté trovy konania advokáta vo výške 40 Eur. V zmysle  CSP, trovy konania advokáta vzniknú v súvislosti s úkonmi smerujúcimi k podaniu žaloby na súd. Mimosúdne riešenie sporov, ktoré v sebe zahŕňa zaslanie výzvy k dobrovoľnej úhrade, nie je možné zaradiť za úkony vykonané v súvislosti s podaním žaloby. Teda uplatňovať si náhradu trov advokáta nemá oporu v zákonnom ustanovení. Odmenu advokáta či už v mimosúdnom, alebo súdnom spore hradí tá strana, ktorú advokát zastupuje, teda klient. Pokiaľ nie ste viazaní súdnym rozhodnutím vaša povinnosť hradiť trovy konania nevznikne. 

Advokátska kancelária zavádza ľudí nesprávnymi faktami, legislatívou, kde vo výzvach sa odvolávajú na maďarské nariadenia, ktoré v Slovenskej republike nie sú záväzné. 

Takto oklamaní spotrebitelia, ktorí síce mali zakúpené diaľničné známky, ale systém maďarskej spoločnosti zlyhal a zaevidoval voči Vám pohľadávku, sa teda môžu brániť náhradou škody iba priamo voči štátu, pretože k zásadnému pochybeniu došlo na strane súdu prijatím žaloby, ktorá nespĺňa zákonnom stanovené náležitosti na základe čoho nemal súd žiadať Prezídium PZ, odbor dokladov a evidencií o identifikáciu vlastníkov.

Ak sa vám stala situácia, že ste si diaľničnú známku nezakúpili odporúčame Vám zaplatiť poplatok za neoprávnené použitie diaľnice, avšak poplatok za uplatnenie pohľadávky, rovnako tak trovy advokáta a paušálny poplatok vymáhať od Vás nemôžu. 

Týmto spôsobom sú slovenskí občania prostredníctvom slovenského súdu zneužívaní na nezákonné vymáhanie pohľadávok pre maďarskú spoločnosť. Asi by sme  všetci veľmi radi vedeli ako sa vymáhajú diaľničné poplatky spáchané na Slovensku cudzincami.