Žiadny členský štát Európskej únie zatiaľ nedosiahol rovnosť medzi ženami a mužmi. Pokrok je pomalý, zatiaľ čo rodové rozdiely pretrvávajú v zamestnanosti, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkoch. Jedna z troch žien v EÚ bola vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu. Aj keď viac žien absolvuje vysoké školy, v priemere zarábajú o 16 percent menej ako muži a iba 8 percent generálnych riaditeľov najväčších spoločností v EÚ sú ženy.

Rodová rovnosť v EÚ nie je realitou

Európska komisia tento týždeň predstavila svoju stratégiu rodovej rovnosti v EÚ a na roky 2020 – 2025 stanovila kľúčové opatrenia, ktorými sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa rovnosť dostala do všetkých oblastí politiky EÚ.

„Rodová rovnosť je základným princípom Európskej únie, ale ešte nie je realitou. V podnikaní, politike a spoločnosti ako celku môžeme naplno využiť svoj potenciál, iba ak využijeme všetky svoje talenty a rozmanitosť. Ak použijeme iba polovicu populácie, polovica nápadov alebo polovica energie sa stratí. V rámci stratégie rodovej rovnosti sa usilujeme o rýchlejší a väčší pokrok pri presadzovaní rovnosti medzi mužmi a ženami,“ uviedla prvá žena - predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. 

EÚ: Násilie na ženách

V EÚ bolo 33 percent žien vystavených fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu, zatiaľ čo 55 percent bolo sexuálne obťažovaných. Na dosiahnutie tohto cieľa stratégia požaduje právne opatrenia na kriminalizáciu násilia páchaného na ženách. Komisia má v úmysle rozšíriť najmä oblasti trestnej činnosti, v ktorých je možná harmonizácia v celej Európe, na konkrétne formy násilia páchaného na ženách vrátane sexuálneho obťažovania, zneužívania žien a mrzačenia ženských pohlavných orgánov. 

Komisia okrem toho navrhne zákon o digitálnych službách s cieľom objasniť, aké opatrenia sa očakávajú od platforiem zameraných na boj proti nezákonným činnostiam online vrátane online násilia zameraného na ženy.

EÚ: Ženy zarábajú menej ako muži

Ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16 percent menej ako muži a stále čelia prekážkam v prístupe a zostávajú na trhu práce. Rodová rovnosť je nevyhnutnou podmienkou pre inovatívne, konkurencieschopné a prosperujúce európske hospodárstvo. Vzhľadom na demografické výzvy a ekologické a digitálne prechody bude mať podpora žien pri hľadaní zamestnania v odvetviach s nedostatkom kvalifikácie, najmä v odvetviach technológií a umelej inteligencie, pozitívny vplyv na európske hospodárstvo. S cieľom riešiť nerovnosť v odmeňovaní Komisia dnes začína verejnú konzultáciu o transparentnosti odmeňovania a do konca roku 2020 predloží záväzné opatrenia. Aby sa ženám umožnilo prosperovať na trhu práce, zdvojnásobí sa aj úsilie o presadzovanie noriem EÚ týkajúcich sa rovnováhy pracovného a súkromného života, ktorá umožní skutočný výber žien a mužov, aby sa rozvíjali rovnako osobnostne, ako aj profesionálne. Rodová rovnosť v kontexte trhu práce, sociálneho začlenenia a vzdelania sa bude aj naďalej monitorovať prostredníctvom európskeho semestra.

EÚ: Žien je málo na vyšších pozíciách

Ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách vrátane najväčších spoločností v EÚ, kde iba 8 percent generálnych riaditeľov sú ženy. S cieľom umožniť ženám kariérny postup sa bude Komisia usilovať o prijatie návrhu z roku 2012 o rodovom vyvážení v správnych radách. Komisia bude tiež podporovať účasť žien v politike, a to aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024, aj prostredníctvom financovania a výmeny dobrých praxí. Komisia sama sa do konca roku 2024 bude usilovať dosiahnuť 50-percentnú rodovú vyváženosť na všetkých úrovniach riadenia.

Pod vedením komisárky pre rovnosť Helenu Dalli a s podporou novovytvorenej osobitnej skupiny pre rovnosť integruje Komisia rodovú perspektívu do všetkých politík a hlavných iniciatív EÚ, tento postup je známy aj ako uplatňovanie rodového hľadiska. Kľúčové výzvy, ktoré dnes ovplyvňujú EÚ, vrátane klimatických zmien a digitálnych transformácií, majú aj rodový rozmer. Ciele stratégie rodovej rovnosti sa odzrkadlia aj v činnostiach EÚ na celom svete, presadzovaní postavenia žien a boja proti rodovo podmienenému násiliu.