Pandémia koronavírusu už položila na Slovensku tisícky firiem, trpí hlavne gastrobiznis a cestovný ruch. Mnohí podnikatelia a podnikateľky preto musia riešiť prípadný úpadok spoločnosti. V tomto článku vám povieme, aké možnosti riešenia nám poskytuje právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý prináša aj novinky.

Kedy je spoločnosť v úpadku? Spoločnosť je v úpadku, ak je platobne neschopná alebo predlžená. Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.
Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. 

V prípade úpadku spoločnosti nám právny poriadok Slovenskej republiky ponúka možnosti jeho riešenia využitím inštitútov konkurzu, reštrukturalizácie, či po novom: nový malý konkurz alebo dočasnú ochranu podnikateľa. Konkurz je pomerne často využívanou a najstaršou alternatívou oproti ostatným. Novinky ako malý konkurz a dočasná ochrana podnikateľov boli zavedené začiatkom tohto roka. Malý konkurz existoval v našej právnej úprave aj predtým, ale nie v takej podobe ako dnes. Preto sme sa rozhodli dnes priblížiť čitateľom reštrukturalizáciu, malý konkurz a dočasnú ochranu podnikateľa

"V súčasnosti máme skúsenosť, že subjekty sa snažia urobiť pre svoje podnikanie, čo sa dá a využívajú možnosť dočasnej ochrany. Zastupujeme aj spoločnosti, ktoré chcú prejsť reštrukturalizáciou, ale aj spoločnosti, ktoré sú už v bankrote. S čímkoľvek našim klientom pomáhame, našim cieľom vždy je, aby bol pre nich daný proces čo najefektívnejší a mohli sa čo najskôr sústrediť na budúce projekty,“ uviedla advokátska kancelária 4JUSTICE

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia (zmena štruktúry na inú) je inštitút, kde zachovanie podniku dlžníka je základným predpokladom úspechu. Pričom pri konkurze ide o rýchle ukončenie prevádzkovania podniku dlžníka a následný rozpredaj majetku za účelom kolektívneho uspokojenia veriteľov dlžníka. V prípade reštrukturalizácie je v prvom kroku potrebné poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, a to za účelom zistenia, či sú splnené predpoklady na jeho reštrukturalizáciu. Je dôležité z nášho pohľadu zmieniť, že poveriť vypracovaním posudku možno výlučne osobu zapísanú do zoznamu správcov, príslušný zoznam môžete nájsť na stránke ministerstva spravodlivosti. Správca pri vypracovaní posudku zisťuje finančnú situáciu a obchodnú situáciu spoločnosti, pričom na základe jeho zistení na konci odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu. 

Reštrukturalizáciu schválili aj veľké firmy.  Ilustračné foto - TASR/AP

V prípade, ak správca v posudku reštrukturalizáciu odporučí, tak dlžník alebo veriteľ so súhlasom dlžníka, môže podať návrh na povolenie reštrukturalizácie na príslušnom súde. Následne súd v lehote 15 dní od doručenia návrhu rozhodne buď o začatí reštrukturalizácie alebo daný návrh uznesením odmietne. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. V prípade, že súd rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania, tak nastávajú nasledujúce účinky:

 
 • dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony, iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,

 • pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi, už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

 • pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,

 • druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania, vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,

 • zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,

 • pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,

 • nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Následne je dlžník (spoločnosť) povinný do 90 dní od schválenia reštrukturalizácie vypracovať reštrukturalizačný plán a predložiť ho veriteľskému výboru na schválenie. Reštrukturalizačný plán upravuje vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v ňom uvedených, ako aj rozsah aj spôsob ich uspokojenia. Tento plán sa ďalej pripomienkuje a schvaľuje a v konečnej fáze ho schvaľuje súd. Schválením plánu sa reštrukturalizácia končí. Dlžník (spoločnosť) je po skončení reštrukturalizácie povinný splácať svoje staré záväzky podľa reštrukturalizačného plánu. Neplnenie plánu má rôzne účinky, z ktorých jeden je vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka.

Malý konkurz

Malý konkurz v dnešnej podobe bol, ako sme už na začiatku spomínali, zavedený začiatkom tohto roka. Ide o rýchlejšiu, efektívnejšiu a menej nákladnú alternatívu v porovnaní s „veľkým konkurzom“. Inšpiráciou pri úprave malého konkurzu bolo oddlženie fyzických osôb inak nazývané aj osobný bankrot. Pričom pôsobnosť správcu smeruje viac k administrátorovi konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac postavené na iniciatíve veriteľov. Možnosť využitia Malého konkurzu majú subjekty, ktorých majetok a záväzky nepresahujú 1 000 000,-Eur.

Konkurzné konanie sa začína zväčša na návrh dlžníka. Daný návrh je potrebné podať prostredníctvom na to určeného formulára na príslušný súd. V prípade, ak je navrhovateľom dlžník, je povinný pred podaním návrhu zaplatiť preddavok na jeho trovy a taktiež pripojiť k návrhu účtovné závierky vyhotovené počas uplynulých piatich kalendárnych rokov, ale iba ak ich mal povinnosť vyhotoviť. Súd následne v lehote 15 dní od doručenia návrhu vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz, ak zistí, že boli splnené všetky zákonné predpoklady. 

Zaujímavé je však postavenie štatutárneho orgánu, táto funkcia je totiž vo svojej zásade dobrovoľná, avšak k zániku funkcie štatutárneho orgánu by nemalo dôjsť v nevhodnej dobe. Práve konkurzná situácia ohľadom spravovaného majetku, je takouto nevhodnou dobou. Tento fakt sa nám odráža aj v zákonnej úprave takto: 

„Po začatí konkurzného konania funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu dlžníka nezanikne skôr ako ukončením tohto konkurzného konania, iba ak jediný štatutárny orgán alebo aj posledný člen štatutárneho orgánu dlžníka zomrie alebo zanikne.“

Na správcu počas malého konkurzu neprechádzajú všetky funkcie štatutárneho orgánu, ale iba tie, ktoré sú nevyhnutné pre postup v konaní. Preto hovoríme, že pozícia správcu je tu orientovaná skôr na funkciu administrátora konania. 

Dočasná ochrana podnikateľa

Dočasná ochrana podnikateľa je úplnou novinkou v našom právnom poriadku, jej účelom je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a zároveň vytvorenie nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov. 

O dočasnú ochranu môže požiadať podnikateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov. Žiadosť musí byť podaná výlučne prostredníctvom na to určeného formulára a prostredníctvom elektronických prostriedkov do elektronickej schránky príslušného súdu, zároveň musí byť aj autorizovaná. 

V predmetnej žiadosti musí žiadateľ vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že: 

 • je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel spomenutý na začiatku,

 • s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok,

 • mu nie sú známe dôvody na jeho zrušenie, ak je žiadateľom právnická osoba,

 • v čase podania žiadosti nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,

 • vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

 • vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku,

 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva,

 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje,

 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho podniku,

 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,(Povinnosť uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia. Povinnosť sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok)

 • v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane a

 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je žiadateľom právnická osoba.

Priestory v centre Bratislavy ponúkané na prenájom. Foto TASR - Dano Veselský

Ak žiadosť spĺňa všetky požadované náležitosti podľa zákona, tak súd žiadateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. 

Účinky takejto dočasnej ochrany sú nasledovné:

 • počas jej trvania nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči chránenému subjektu,

 • subjekt nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu,

 • pre pohľadávku vzniknutú pred dočasnou ochranou voči chránenému subjektu, nemožno počas jej trvania postihnúť podnik, vec, práva či iné majetkové hodnoty exekúciou, alebo výkonom rozhodnutia, 

 • pre pohľadávku vzniknutú pred dočasnou ochranou voči chránenému subjektu, nemožno počas jej trvania začať výkon zabezpečovacieho práva a takéto právo vykonať vo vzťahu k podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote. 

 • Lehoty na uplatnenie práva voči chránenému subjektu neplynú. 

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia údajov o subjekte pod dočasnou ochranou v Obchodnom vestníku. Súd tieto údaje zverejní bezodkladne, ak:

 • uplynuli 3 mesiace od poskytnutia dočasnej ochrany,

 • uplynuli 3 mesiace od predĺženia dočasnej ochrany,

 • podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada o jej ukončenie alebo vstúpi do likvidácie,

 • právoplatne rozhodol o zrušení dočasnej ochrany alebo

 • niektorý z veriteľov požiada o ukončenie dočasnej ochrany a pripojí písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov.

 

Ako možno vidieť, naša právna úprava poskytuje skutočne zaujímavé možnosti riešenia úpadku spoločnosti. V prípade, ak by ste sa chceli dozvedieť viac, potrebovali pomoc pri riešení úpadku spoločnosti, či pomôcť v inej oblasti práva, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu na e-mail: pravnesluzby@4justice.sk