Od 1. marca zaviedla známa švédska nábytkárska spoločnosť IKEA novinku, ktorou sa dostane bližšie k zákazníkom a zákazníčkam na východe Slovenska. Po novom si môžu zákazníci a zákazníčky cez službu Klikni a vyzdvihni objednať nábytok online  a vyzdvihnúť si ho na výdajnom mieste priamo v Košiciach. Cena za službu je 15 eur.

Zákazníci a zákazníčky si môžu vybrať prakticky z celého sortimentu niekoľko tisíc výrobkov IKEA, okrem špecifických produktov ako rastliny, metrový textil či potraviny. uviedla pre Aktuality.sk Zuzana Blažečková Janove z PR spoločnosti.

 

 

 

Výdajné miesto priamo v Košiciach

Výdajné miesto je na Vodomeračskej ulici v Košiciach, ktorá je dobre dostupná autom. Zatiaľ si tam bude možné tovar vyzdvihnúť len tri dni v týždni. V stredu a piatok to bude od 13:00 hod. do 20:00 hod., v sobotu od 9:00 hod do 15:00 hod.

„Ví­ziou IKEA je vy­tvá­rať lepší kaž­do­denný ži­vot pre čo naj­viac ľudí. Sna­žíme sa po­čú­vať po­treby a že­la­nia na­šich zá­kaz­ní­kov a vieme a dl­ho­dobo vní­mame zá­u­jem o to, aby bola IKEA prí­tomná aj na vý­chode Slo­ven­ska. Rov­nako vieme, že množ­stvo na­šich zá­kaz­ní­kov, ktorí na­ku­pujú on-line, je práve z Ko­šíc, Pre­šova a oko­lia. Preto sme sa roz­hodli uro­biť prvý krok a roz­ší­rili sme našu službu Klikni a vy­z­dvihni o mož­nosť vy­z­dvi­hnúť si to­var na vý­daj­nom mieste v Ko­ši­ciach,“ povedala pre slovenské médiá Nina Ma­lá­ková, Coun­try Cus­to­mer Expe­rience ma­na­ger pre re­gión Česká re­pub­lika, Ma­ďar­sko a Slo­ven­sko.

 


IKEA len v Bratislave

V Bratislave otvorili kamenný obchod IKEA v roku 1995. Odvtedy sa IKEA presťahovala a rozšírila, ale nikdy neotvorila inú predajňu mimo Bratislavy. Navštevujú ju pritom ľudia z celého Slovenska, ktorí často príde na celý deň - nakúpia si a využijú aj obľúbenú kuchyňu a kaviareň švédskej nábytkárskej spoločnosti.