Odkedy robíte na hygiene, ovplyvnilo vás profesionálne niečo v súkromí, čo by ste dnes už neurobili?

„Každoročne sa dávam očkovať proti chrípke. Myslím si, že dávam pri výchove svojich detí väčší dôraz na dodržiavanie hygieny.“

 

Kontrolujte aj pieskoviská a ich hygienu. Vy by ste nechali svoje deti sa na nich hrať, ak sa tam voľne môžu dostať túlavé zvieratá?

Riziko ohrozenia zdravia detí kontaminovaným pieskom od túlavých zvierat je minimálne v rámci pieskovísk pri detských zariadeniach, ktoré sú oplotené, keď ide o chránené areály, školy, atď. Na takýchto miestach, ktoré sú kontrolované prevádzkovateľom, by som svoje deti nechal sa hrať bez problémov. Je však dobré, ak sa rodič aspoň voľným okom pozrie, či sa v pieskovisku nachádza niečo podozrivé. V prípade verejných pieskovísk je riziko o niečo vyššie. Ak by došlo k znečisteniu pieskoviska zvieraťom, pri správnej údržbe sa mikroorganizmy zneškodňujú a nepredstavujú pre hrajúce sa deti vážne riziko ohrozenia zdravia.“

 

 

Ako chcete eliminovať prípady, ktoré sa množia, že rodičia odmietajú povinné očkovanie?

Očkovanie považujem za optimálne a efektívne preventívne opatrenie na predchádzanie vybraným prenosným ochoreniam.  Našou úlohou je zabezpečiť, aby detská populácia bola proti týmto vybraným ochoreniam zaočkovaná a chránená. Súčasné možnosti cestovania a zvýšená migrácia obyvateľstva zvyšujú možnosti zavlečenia prenosného ochorenia aj na Slovensko. Za najvhodnejšiu možnosť, ako zmeniť názor rodičov, ktorí odmietajú očkovanie, je edukácia. V  súčasnosti nie je problém získať informácie. Máme k dispozícii internet, sociálne siete. Problém je však selektovať odborne podložené fakty od zavádzajúcich alebo účelových informácií.“

 

Ako chcete úrad presvedčiť ľudí,  aby sa dali očkovať proti chrípke, keď z roka na rok je to stále menšie číslo? Už sa stalo, že verejnosť bola informovaná, že prichádza pandémia chrípky a žiadna sa nekonala,  aj keď sa viac ľudí zaočkovať nedalo.

„Pandémia v rokoch 2009 a 2010 bola skutočná. Vyhlasuje ju Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Pandemický vírus mal vlastnosti, ktoré oprávňovali WHO na vyhlásenie pandémie. Na Slovensku sme zaznamenali vysoký výskyt akútnych respiračných ochorení i úmrtí, pri ktorých sa laboratórne podarilo potvrdiť pandemický vírus. Ich oficiálny počet bol však v skutočnosti iba špičkou ľadovca. Stále prevláda u ľudí, dokonca som sa s tým stretol aj u zdravotníckych pracovníkov, názor, že chrípka je bežné ochorenie. Je veľmi ťažké presvedčiť človeka, aby sa dal zaočkovať proti chrípke, ak mu očkovanie neodporučí priamo všeobecný lekár. Je tam pritom vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií a ťažkého priebehu choroby osôb z rizikových skupín. Ide najmä o tehotné ženy, zdravotníckych pracovníkov, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, imunitnými poruchami. Práve na tieto osoby sa pokúsime zamerať.“

 

Ako môže úrad garantovať, že na neho nemajú farma firmy žiadny vplyv, teda napríklad takto netlačia na zaočkovanie sa napríklad proti chrípke ?

„Práve ste sa pýtali na očkovanie proti chrípke a vidíte, že naše odporúčania častokrát nefungujú :) Nie proti všetkým ochoreniam je však dostupná vakcína. Úrad má zriadenú Pracovnú skupinu pre imunizáciu, čo je poradná skupina hlavného hygienika SR. Na každom rokovaní tejto pracovnej skupiny sa rieši aj možný konflikt záujmov, na ktorý sa pýtate. V rámci boja proti korupcii úrad od septembra 2012 poskytuje verejnosti možnosť prostredníctvom emailovej adresy korupcia@uvzsr.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.“

 

 

Slovensko má akčný plán od roku 2013 – 2020 v boji s alkoholom. Na boj s ním sa dávajú milióny eur dlhé roky. Výsledok je ten, že pijeme stále viac, hlavne ženy a pijú aj deti . Asi niečo robíme zle.

„Akčný plán je už tretí v poradí od vzniku Slovenskej republiky. Podľa údajov štatistikcého úradu o spotrebe čistého alkoholu konzumovaného v alkoholických nápojoch na 1 obyvateľa za 1 rok ( bilančná metóda) bol zaznamenaný mierne klesajúci trend od roku 1990. Máme pravidelné monitorovania alkoholu cez rôzne prieskumy a štúdie. Napríklad Národný prieskum HBSC ukazuje, že došlo k výraznému zníženiu počtu školákov, ktorí konzumovali alkoholický nápoj aspoň jedenkrát za posledných 30 dní. Primárna zdravotná starostlivosť spočíva predovšetkým v krátkej intervencii všeobecných lekárov. Ordinácia všeobecného lekára má výhodu oproti ostatným druhom prevencie v tom, že ňou prejde takmer každý človek. Máme poradenské centrá na ochranu a podporu zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, ktoré v rámci nadstavbového poradenstva poskytujú poradenstvo prevencie drogových závislostí, do ktorých patrí aj alkohol.“

 

Čo si myslíte o obrázkoch na cigaretách, ktoré majú fajčiarov donútiť s tým prestať fajčiť. Sú podľa vás účinné?

„Obrázky na cigaretách môžu odradiť. Máme skúsenosť z poradní zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva, že čoraz častejšie sa na odborníkov obracajú ľudia s prosbou o pomoc prestať fajčiť aj pre obrázky.  Na druhej strane, niektorí ľudia sú vynachádzaví. Dostala sa ku mne informácia, že začína rapídne stúpať predaj obalov na cigarety a tabatierok.“

 

Ďaleko viac ekonomickej škody ako cigarety robí alkohol. Nemali by byť podľa vás takéto obrázky aj na alkohole?!

„Áno,  dá sa nad tým uvažovať. Škodlivé sú cigarety aj alkohol. Ešte horšia je ich kombinácia.“

 

 

Čo by sa podľa vás na Slovensku stalo, keby všetci prestali piť a fajčiť?! Prežil by to podľa vás náš štátny rozpočet, z ktorého idú peniaze aj do zdravotníctva?

„Toto je otázka pre ekonómov. Myslím si, že náš rozpočet by to prežil. Určite by zavážili aj pozitíva v podobe nižších nákladov na zdravotnú starostlivosť a ďalšie. Aby všetci prestali piť a fajčiť je veľmi ťažko realizovateľné.“

 

Čo si myslíte o hygiene a stravovaní sa pacientov v našich nemocniciach? Môže úrad vôbec do toho zasiahnuť, keďže patrí pod ministerstvo zdravotníctva? Fotografie a články o katastrofálnych podmienkach, ste určite na nete videli.

„Aj na toto stravovanie sa vzťahujú rovnaké požiadavky ako na iné zariadenia spoločného stravovania. Nemocnice musia mať taktiež rozpracované ďalšie postupy hygienicko-epidemiologického režimu. Napríklad na predchádzanie vzniku a šíreniu nemocničných nákaz. Zdravotnícke zariadenia sú kontrolované regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v rámci vykonávania štátneho zdravotného dozoru.“

 

Kde by ste sa určite ako hlavný hygienik nikdy nenajedli?

„Všetko závisí od toho, ako veľmi je človek hladný :) A teraz vážne, treba byť obozretný, predchádzať rizikám. Ak má človek vážne podozrenie na nedodržanie hygienických opatrení pri príprave alebo podávaní jedál, tak takéto jedlo nejesť.“

 

 

Úrad verejného zdravotníctva bol doteraz pre verejnosť neznámou, akoby žil sám vo svojom svete. Kým sa niekto niečím nenakazil, takmer o úrade nebolo počuť. Aj facebookovu stránku ste spustili ako asi posledný štátny úrad. Čo plánujete zmeniť, aby sa úrad viac priblížil k ľuďom a nemal len meno verejného strašiaka?

„Dúfam, že status strašiaka nemáme :) Verejné zdravotníctvo má na Slovensku dlhoročnú históriu. Názov Úrad verejného zdravotníctva SR existuje od roku 2004, predtým sme boli známi ako hygienické stanice alebo štátne zdravotné ústavy. Čo sa týka kompetencií úradu, tie sú široké. Pod verejné zdravotníctvo patria viaceré odbory hygieny, epidemiológia, ochrana pred žiarením, lekárska mikrobiológia, preventívne pracovné lekárstvo, podpora zdravia a ďalšie. Naši pracovníci majú veľa práce. Avšak na verejnosť nie vždy preniknú pozitívne informácie, ľahšie sa predávajú tie negatívne.“ 

 

 

Hygienici ako takí majú skôr u verejnosti meno, že sú tu na to, aby sankcionovali podnikateľov, akoby robili všetko preto, len aby im strpčili život.

„Úrad verejného zdravotníctva SR ako štátna inštitúcia je tu v prvom rade pre ľudí.  Kompetencie úradu sú upravené v legislatíve a je našou povinnosťou zo zákona ochraňovať zdravie ľudí, čo aj robíme. Chceme byť v prvom rade partnerom, poradcom ľudí aj podnikateľov. Finančné sankcie sú až na poslednom mieste, ak sa nám nepodarí opatreniami zjednať nápravu.“

 

 

Kauza cícerovej nátierky, ktorú spôsobil práve váš úrad bola príkladom toho, ako predčasné uzávery môžu takmer zlikvidovať úspešnú firmu. Zasahovať musel až prezident Kiska, ktorý prevádzku osobne podporil. Aké opatrenie úrad prijme, aby sa už takéto nič nezopakovalo?

„Kauzu cícerovej nátierky považujem za uzavretú. Bolo odbornou a legislatívnou povinnosťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a nášho úradu postupovať v záujme ochrany zdravia a života. Podozrivá potravina v tom čase stále mohla cirkulovať medzi ľuďmi. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici ani náš úrad nemal záujem nikoho poškodiť. V takýchto prípadoch je nevyhnutná pravdivá a zodpovedná komunikácia všetkých zainteresovaných, vrátane médií.“

 

 

Hygienici často aj správne rozhodnú zatvoriť nejakú prevádzku napríklad pre  výskyt kliešťovej encefalitídy, ale tá to neurobí, dokonca sa hygienikom ešte podnikateľ vyhráža. Ako je možné, že si niekto takto svojvoľne dovolí neuposlúchnuť rozhodnutie hygienikov a vôbec nič sa mu nestane?

„V prípade, že niekto nerešpektuje nariadenia úradov verejného zdravotníctva, ide o správny delikt a dopúšťa sa marenia výkonu úradného rozhodnutia. Tým sa proces nekončí a ďalej sa postupuje v zmysle platných zákonov.  Hygienici postupujú v súlade s platnou legislatívou na úseku verejného zdravotníctva, v ktorej sú uvedené konkrétne kompetencie, opatrenia, i sankcie.“

 

Môžte vylúčiť, že pri kontrolách hygieny nedochádza k podplácaniu kontrolórov?

„Budem robiť všetko pre to, aby sa takéto niečo nedialo. Ešte raz spomeniem v rámci boja proti korupcii emailovú adresu korupcia@uvzsr.sk. Ak má niekto podozrenie, môže tiež zavolať aj protikorupčnú linku Ministerstva zdravotníctva SR.

 

Prečítajte si aj Nečakajte na posledný deň, zmenu zdravotnej poisťovne si treba premyslieť