Predstaviteľky strany SPOLU – občianska demokracia Simona Petrík a Jaroslava Lukačovičová sú presvedčené, že za rovnakú prácu náleží zamestnancom rovnaká mzda a je neprípustná diskriminácia na základe pohlavia. Predložili do parlamentu zákon, ktorý by mal vplývať na znižovanie rozdielu neférového nižšieho platového ohodnocovania žien. Štát a väčší zamestnávatelia by mali začať elektronicky zverejňovať informácie, koľko platia mužom a ženám.

 

Prečítajte si

 

Žena nevie, že je diskriminovaná

Rozdiel medzi platmi mužov a žien za rovnakú prácu (na rovnakej pozícii s rovnakými skúsenosťami) je podľa štatistík na Slovensku 9 %, čo je tretie najhoršie umiestnenie hneď po Estónsku a Litve.  Ženy sú na Slovensku tiež oveľa viac ohrozené chudobou. Ide najmä o matky – samoživiteľky a dôchodkyne, ktorých penzie sú v priemere nižšie pri dlhšej dĺžke dožitia. Poslankyňa SPOLU a vedúca pracovnej skupiny pre problematiku rodín a žien Simona Petrík si myslí, že tento závažný spoločenský problém  je potrebné otvoriť a postaviť sa mu čelom. „Chudoba na Slovensku má ženskú tvár. Jedným z opatrení, ktoré ju pomôže riešiť, je vyrovnávanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami. V európskych krajinách sa osvedčilo zverejňovanie štatistík zamestnávateľmi a my v SPOLU sme sa tým pri tvorbe nášho návrhu inšpirovali,“ vysvetľuje Simona Petrík a odvoláva sa na podobné zákony v európskych krajinách, konkrétne Island, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Francúzsko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Fínsko alebo Taliansko.

Dodáva tiež, že “aj dnes je zakázané platiť ženám menej, ale je to prázdna litera zákona. Žena totiž ani nevie, že je diskriminovaná, keďže nepozná platovú situáciu vo firme”. S týmito informáciami sa bude môcť obrátiť na súd alebo inšpektorát práce.

 

 

O zákone budú rokovať v septembri 

Jaroslava Lukačovičová, odborníčka SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie, vysvetľuje spôsob, ktorý by pomohol zníženiu nespravodlivo nízkych miezd žien. „Zamestnávateľov, ktorým vznikne informačná povinnosť rozdeľujeme do dvoch skupín. V prvej sa nachádzajú súkromní zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú od 50 do 499 zamestnancov. Pre nich sa ustanovuje povinnosť zverejniť do 30. júna na svojom webe alebo v dennej tlači údaje o odmeňovaní žien a mužov: celkový počet zamestnancov, percentuálny podiel žien a mužov, a to aj s rozdelením podľa stupňov náročnosti pracovných miest, a priemerné mesačné zárobky žien a mužov podľa týchto stupňov za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Druhú skupinu tvoria orgány verejnej moci, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, obchodné spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu a súkromní zamestnávatelia s najmenej 500 zamestnancami. Popri údajoch, ktoré zverejňuje prvá skupina, sa tejto skupine ustanovuje povinnosť vypracúvať porovnávacie správy o stave rovnosti žien a mužov pri odmeňovaní. Túto povinnosť však budú mať len vtedy, ak z údajov o odmeňovaní vyplynie rozdiel v priemernom mesačnom zárobku.“

Predstaviteľky SPOLU si uvedomujú dôležitosť dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, ale aj zvýšenie administratívnej záťaže pre niektorých zamestnávateľov. Pridržiavajú sa princípu „one in, one out“, podľa ktorého má byť každá nová administratívna povinnosť vyvážená odstránením inej, už existujúcej povinnosti. Pre dodržanie tohto princípu navrhujú novelu zákona o dani z príjmov. Navrhujú znížiť periodicitu podávania prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Dnes musia zamestnávatelia takýto prehľad podávať každý mesiac, SPOLU navrhuje znížiť frekvenciu tejto povinnosti na štvrťrok. O zákone sa bude rokovať na septembrovej schôdzi parlamentu.