S akými problémami sa na vás rodičia najčastejšie obracajú?

“Rodičia častokrát riešia problémy súvisiace s rôznymi peňažnými dávkami od štátu. Či už ide o materské, ošetrovné, prípadne iné príspevky, rovnako však i podmienky, za ktorých sa priznávajú. A druhou veľmi častou oblasťou sú pracovnoprávne vzťahy a komunikácia so zamestnávateľom.”

 

Vieme sa orientovať v zákonoch, ktoré sa často menia a dopĺňajú? 

"Pravdou je, že zákony sa často a rýchlo menia. Zákon o sociálnom poistení, v ktorom je napríklad upravené materské, má za sebou už vyše 70 novelizácií. Rodičia však obvykle vychádzajú skôr z informácií na internete, tie však nemusia byť aktuálne vzhľadom na častú zmenu legislatívy."

 

Ste autorkou projektu Právne pre rodiča a publikácie Praktický sprievodca pre rodičov, rôznych infobookov. Jeden z najnovších sa venuje práve otcom, ktorí žiadajú o materské. Zaznamenali ste vyšší záujem otcov o túto tému?

“Určite áno. Napriek tomu, že možnosť otca ako tzv. iného poistenca, čerpať materské je zavedená už niekoľko rokov, akoby sa otcovia o tejto možnosti dozvedeli až v poslednom období a rozhodli sa ju využiť.”

 

 

Aktuálne sa veľa hovorí o zamietavých stanoviskách Sociálnej poisťovne (SP) v prípade otcov žiadajúcich o materské. Rozprúdili sa debaty o tom, či a ako môžu muži pracovať popri poberaní materského a najmä, že všetko je posudzované individuálne. Neexistuje všeobecná právna úprava a rovnaké pravidlá?

„Všeobecná úprava podmienok materského, samozrejme, existuje. Podmienky pre priznanie materského upravuje zákon o sociálnom poistení. To, s čím v súčasnosti „bojujú“ otcovia pri žiadaní o materské, je podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti od matky. Sociálna poisťovňa deklaruje, že každý prípad je posudzovaný individuálne. 

Problém pri splnení podmienky starostlivosti o dieťa nastáva predovšetkým vtedy, keď chce otec popri poberaní materského pracovať. Či už na základe pracovnej zmluvy alebo dohody. Práve v tejto situácii, zatiaľ, nie sú písomne a jasne zadefinované kritériá Sociálnej poisťovne pri posudzovaní splnenia podmienky starostlivosti o dieťa. Otázne je však aj to, či je v jej kompetencii takéto pravidlá určovať, pretože ani Sociálna poisťovňa nemôže predsa ísť nad rámec zákona. Vo svojom infoletáku Sociálna poisťovňa uvádza iba to, že otec musí prevziať na seba tú časť starostlivosti o dieťa, ktorú dieťaťu do okamihu prevzatia poskytovala matka.“

 

Ako dlho môže Sociálna poisťovňa rozhodovať, posudzovať žiadosť o materské?

„Na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní materského má Sociálna poisťovňa lehotu 60 dní od podania žiadosti o materské. Túto však môže predĺžiť o ďalších 60 dní v tzv. mimoriadne zložitých prípadoch. O predĺžení musí pobočka Sociálnej poisťovne žiadateľa informovať.“

 

Definuje zákon koľko hodín alebo v akom pracovnom pomere, či z domu alebo z iného miesta, môže otec pracovať? Napr. ak pracuje z domu, môže pracovať 8 hodín, ak je mimo domu, len 4 či 5 hodín? Alebo, akú prácu vôbec môže vykonávať počas poberania materského?

„Zákon o sociálnom poistení, ktorý upravuje materské, nič také ako počet hodín pracovnej činnosti popri materskom, prácu z domu, samotnú pracovnú činnosť ani nič obdobné neupravuje. Platí však obmedzenie, že ak je otec zamestnanec a chce poberať materské, nesmie pracovať na základe pracovnej zmluvy alebo dohody, z ktorej sa mu odvíja materské (zjednodušene povedané).“

 

Je rozdiel v tom, ako môže pracovať matka na materskej a ako otec? Má Sociálna poisťovňa právo kontrolovať matku/otca, či sa zdržiava na pracovisku alebo je doma s dieťaťom – v čase poberania materského?

„Pri matke aj otcovi platí to, čo som už spomínala, t.j. zákaz zárobkovej činnosti na základe pôvodnej zmluvy alebo dohody. Rozumiem však, kam smeruje Vaša otázka. Pri matke som sa nestretla s tým, že by sa skúmalo, akú presnú starostlivosť, v akom rozsahu poskytuje dieťaťu a či si popritom privyrába. Jednou z podmienok pre priznanie a poberanie materského na strane matky je jednoducho starostlivosť o dieťa. Bez akejkoľvek bližšej špecifikácie.

Pokiaľ ide o kontroly Sociálnej poisťovne doma, neviem si takúto osobnú kontrolu reálne predstaviť. Ani zatiaľ nemám informáciu, že by Sociálna poisťovňa takúto kontrolu doma vykonávala. V súvislosti s pracoviskom, mám informáciu, že prebiehajú kontroly pri posudzovaní podmienok na materské, napríklad porovnávanie pôvodnej a novej pracovnej zmluvy. A to i v súčinnosti s inšpektorátmi práce.“

 

Čo je to „riadna starostlivosť o dieťa“? Lebo pri rodičovskom príspevku je táto podmienka splnená aj keď dieťa navštevuje materskú školu. Zákon inak definuje „starostlivosť o dieťa“ v čase poberania materského a inak v čase rodičovskej dovolenky/príspevku?

„Problémom, ktorý je okolo celého materského pre otca, je práve jedna z podmienok pre priznanie materského, ktorú stanovuje zákon o sociálnom poistení. Ten hovorí, že nárok na materské má tzv. iný poistenec. Iným poistencom je napríklad aj otec, ktorý prevzal dieťa do svojej starostlivosti od matky. Tu sa objavuje práve otázka, čo sa myslí starostlivosťou. Nikde v zákone nie je zadefinované, že v tomto prípade musí ísť o osobnú a celodennú starostlivosť.

Pri rodičovskom príspevku je situácia jasnejšia, nakoľko sa pojem riadna starostlivosť a jej definícia vyslovene nachádzajú v zákone o rodičovskom príspevku. Práve tam je uvedené, že rodič môže zabezpečovať starostlivosť o dieťa nielen osobne, ale i prostredníctvom inej fyzickej osoby (napríklad starý rodič) alebo právnickej osoby (napríklad škôlka).“

 

Jednou z podmienok otca, aby získal materské, je prevzatie dieťaťa do jeho starostlivosti – čo to znamená? Muž so ženou spíšu formálnu dohodu?

„To očividne momentálne nie je úplne jasné. Iný názor má na to Sociálna poisťovňa, iný zas odborníci v tejto oblasti. Sociálna poisťovňa vo svojom infoletáku napríklad uvádza iba to, že otec musí prevziať na seba tú časť starostlivosti o dieťa, ktorú dieťaťu do okamihu prevzatia poskytovala matka. Prevzatie dieťaťa do starostlivosti otca od matky sa robí formou písomnej dohody. V nej rodičia uvedú to, že otec preberá do svojej starostlivosti dieťa od matky, a to k určitému konkrétnemu dátumu.”

 

Čo môže robiť v otec v čase, keď čaká na rozhodnutie Sociálnej poisťovne? Konkrétna situácia: otec požiadal o materské a prestal pracovať. Rozhodnutie, že mu ho schvaľujú prišlo v polovici decembra. On však v polovici novembra začal pracovať a chvíľu po oznámení, že mu materské schvaľujú, prišlo oznámenie, že mu ho odoberajú – lebo pracuje. Aký je jeho sociálny status, kým čaká na rozhodnutie poisťovne po odvolaní? Je na materskej, alebo zamestnancom?

“K situácii, ktorú spomínate, reálne dochádza. Otcovia požiadajú o materské, čakajú 60 dní, niektorí po predĺžení lehoty i dlhšie. Popritom sa zamestnajú u iného zamestnávateľa. Materské im je síce priznané, ale iba do dátumu, kedy sa druhýkrát zamestnali. Následne im domov príde zo Sociálnej poisťovne oznámenie o zániku nároku na materské. V prvom zamestnaní tak sú na rodičovskej dovolenke, ale bez priznaného materského, v druhom zamestnaní sú riadnymi zamestnancami. Nevedia potom, čo ďalej. Problém a nedorozumenia nastávajú aj ohľadom odvodov, situácia sa rieši spätne atď."

 

Čo to znamená? Že podľa toho ako rozhodne Sociálna poisťovňa, im buď vyplatia materské, alebo sa potom rieši, kto zaplatí odvody? 

„Áno, výsledkom je buď priznanie materského alebo nepriznanie. Ak otcovi nie je priznané materské a on sa medzičasom ešte zamestnal na ďalšiu pracovnú zmluvu, je potrebné doriešiť odvody.“

 

Od januára môžu obaja rodičia poberať materské na dve deti súčasne. Čo to v praxi znamená? 

„Možnosť poberať materské obomi rodičmi súčasne znamená, že každý z rodičov môže poberať materské v tom istom čase, ale nie na to isté dieťa. Do konca roka 2018 táto možnosť nebola. Ak napríklad otec poberal materské na staršie dieťa a matka začala poberať materské na mladšie dieťa, otcovi materské odňali. Teraz už môže otec čerpať materské na staršie dieťa a súčasne matka na mladšie.“

 

Modelová situácia: prvé dieťa má dva roky. Žena nastúpila na materskú s druhým dieťaťom v závere minulého roka. Muž chce využiť možnosť, ktorú má od nového roka a v marci chce požiadať o materské na staršie dieťa. Žene sa skončí materská skôr ako jemu. Zmení sa na ich stave niečo, keď bude musieť matka prestúpiť z materskej na rodičovskú dovolenku? Musí sa rodičovského príspevku na druhé dieťa matka vzdať, ak chce otec poberať materské na prvé dieťa? 

„Pokiaľ ide o túto popísanú situáciu, otec môže bez problémov požiadať v marci o materské na staršie z detí, pričom nie je problém, že matka začala čerpať materské ešte v minulom roku. Počas toho, ako bude otec čerpať materské, matka nemôže poberať rodičovský príspevok. Celkovo platí, že ak v rodine niekto poberá materské, nesmie byť v rodine poberaný rodičovský príspevok. Na rodičovskej dovolenke, ktorú čerpá vo svojom zamestnaní, matka byť môže."