V rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie – SK PRES 2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo konferenciu pod názvom Zosúladenie pracovného a súkromného života v meniacej sa spoločnosti. Poukázala na nové trendy v spoločnosti a na trhu práce, ako aj na nové modely rodinného života a najmä na dobré príklady v jednotlivých členských krajinách.

Aktivity mnohých zamestnávateľov smerujú k tomu, aby vo väčšej miere zohľadňovali aj rodinné zázemie svojich zamestnancov a zamestnankýň, ich rodinné povinnosti, problémy a záväzky. Ukazuje sa, že takéto opatrenia  vedú  nielen k zvýšenej spokojnosti zamestnancov, ale aj k zvýšeniu produktivity práce a pozitívnejším výsledkom firmy.

 

Môžete bližšie predstaviť filozofiu vašej spoločnosti v oblasti work life balance ?

„V spoločnosti IBM vytvárame pracovné podmienky a prostredie tak, aby každá zamestnankyňa a zamestnanec mohli maximálne využiť svoj potenciál s prihliadnutím na súkromný život. Filozofia je jednoduchá, je to o zodpovednosti a flexibilite. Zodpovedný prístup k práci a k plneniu úloh umožňuje na druhej strane vyššiu mieru flexibility zo strany firmy. „

 

IBM je  nadnárodná spoločnosť, ktorá pôsobí v rôznych častiach sveta. Sú programy pre zosúlaďovanie pracovného a rodinného života korporátne alebo sa ich model prispôsobuje jednotlivým krajinám, podľa osobitej  kultúry  či demografickej štruktúry?

„Filozofia flexibility a snaha o harmonizáciu práce a súkromia je kmeňovým prvkom celej korporácie, avšak konkrétne opatrenia a prostriedky sú vždy nastavené podľa lokálnych potrieb. Napríklad vo Švajčiarsku teraz silne rezonuje téma zdravého životného štýlu a tomu sa prispôsobila aj pobočka IBM v tejto krajine programom hromadných maratónov ako aj internými súťažami v počte nachodených /nabehaných kilometrov. V Poľsku sú napríklad nosnou témou podujatia pre deti a IBM tam organizuje početné zimné a letné tábory pre deti našich zamestnancov. „
 

 

Ilustračné foto - TASR

 

Ktoré realizované aktivity a  uplatňované iniciatívy v IBM Slovensko  prispievajú k  vytváraniu harmónie medzi pracovným a rodinným životom?

„IBM ISC je najväčší zamestnávateľ v sektore zdieľaných služieb na Slovensku, s priemerným vekom 31 rokov a viac ako 50-percentným podielom žien. Pre našu firmu je dôležité, aby naši zamestnanci cítili podporu od strany zamestnávateľa, a aby dostali možnosť uplatnenia sa naspäť v práci za podmienok, ktoré umožňujú skĺbiť prácu so súkromným životom. Jedným z dôležitých pilierov v tejto oblasti zohráva okrem HR oddelenia aj tzv. Diversity Council (Rada pre rôznorodosť), ktorej predsedá výkonný riaditeľ IBM ISC a oficiálne zastrešuje podporu rôznorodosti a rovnosti príležitostí našich zamestnancov. V spolupráci týchto dvoch subjektov sa zameriavame na široké spektrum aktivít:

Pre ženy:
Usporadúvame interné a externé stretnutia s úspešnými ženami, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností ako zladiť rodinu s kariérou. Organizujeme workshopy pre mamičky (a oteckov), ktorí idú na materskú dovolenku a stretnutia s mamičkami, ktoré plánujú návrat do práce. Poskytujeme brožúrku o materstve s najdôležitejšími informáciami pred, počas a po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky. Máme špeciálny internetový portál pre našich zamestnancov na materskej/rodičovskej dovolenke, kde nájdu všetky relevantné informácie s možnosťou prístupu z akéhokoľvek počítača.

Pre rodičov:
V spolupráci s Dúhovou škôlkou sme otvorili nové zariadenie v bezprostrednej blízkosti pracoviska, kde majú naši zamestnanci možnosť využiť prioritné miesta pre umiestnenie svojich detí za zvýhodnenú cenu - zvýhodnené ceny poskytujeme pre zamestnancov v ďalších dvoch škôlkach. Okrem dotovanej ceny máme dohodnuté zľavy aj v ďalších škôlkach a túto sieť neustále rozširujeme. Ponúkame workshopy pre rodičov a budúcich rodičov v spolupráci so psychologičkou na tému rodina, deti, výchova. V spolupráci s externým partnerom ponúkame rodičom možnosť využiť zvýhodnené ceny letných detských táborov. Organizujeme podujatia pre rodiny s deťmi ako napr. “Take your child to work” (deti majú možnosť oboznámiť sa s pracoviskom svojich rodičov hravou formou), MDD alebo mikulášske oslavy. V zladení s businessom sa snažíme vyhovieť možnostiam práce z domu, práci na čiastočný úväzok a flexibilnému pracovnému času.

 

IBM je na Slovensku známa nielen ako  spoločnosť, ktorá získala mnohé ocenenia, ale je uvádzaná  ako príklad dobrej praxe. Čo z vášho pohľadu by mohli  slovenské malé a stredné podniky realizovať v oblasti work life balance?

„IBM ISC zamestnáva vo veľkej miere mladú aktívnu populáciu, pre ktorú je čoraz viac dôležité zameriavať sa na zdravý životný štýl, kreatívne a interaktívne činnosti a vyváženosť medzi prácou a súkromným životom. Chceli sme preto vytvoriť portfólio aktivít, ktoré by oslovilo veľkú časť našich zamestnancov a umožnilo im rozvíjať sa týmito smermi. V roku 2015 sme 8-násobne zvýšili investíciu v oblasti starostlivosti o fyzické a duševné zdravie, a spustili Well Being program. Vo veľmi krátkej dobe sa nám podarilo vytvoriť prepracovaný koncept s naozaj pestrou ponukou, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom od našich zamestnancov.

Well Being program  tvoria 4 základné piliere – aktivity a osveta v oblasti prevencie a fyzického zdravia, stravy, športu a duševného zdravia. Program zahŕňa rôzne prednášky, školenia, dni zdravia, lekárske kontroly, články a poskytovanie informácií zamestnancom z daných oblastí. Taktiež máme vytvorený interný informačný portál na šírenie a aplikovanie zdravých návykov a postupov u zamestnancov. Náš projekt pokladáme za výnimočný tým, že zahŕňa široké spektrum aktivít, z ktorých si každý zamestnanec vie vybrať. Sme si vedomí toho, v akom vysokom pracovnom nasadení naši zamestnanci sú, aké je často krát zložité skĺbiť na pracovisku prácu s nutným oddychom. Mnoho z ľudí vykonáva náročnú administratívnu prácu, a keďže vieme, že ide o kvalitných ľudí, chceme si ich v centrách udržať. Všetky tieto aktivity sa vymýšľajú na lokálnej úrovni na Slovensku – na základe feedbacku, ktorý od zamestnancov pravidelne dostávame. Veríme, že na dosiahnutie maximálneho výkonu je dôležité byť vo fyzickej a psychickej pohode. Starostlivosťou o našich zamestnancov sa snažíme v prvom rade o vylepšenie ich kvality života, čo pozitívne vplýva aj na ich motiváciu, angažovanosť a lojalitu voči firme.

Výhodou veľkých korporácií oproti menším firmám je aj existencia diverzitných skupín, ktoré otvorene spájajú ľudí rôznych kultúr, náboženstiev či pohlavia, a sú väčšinou podporované najvyšším manažmentom. Toto je často krát dôvod, prečo si mnohí mladí ľudia, ktorí hľadajú uplatnenie a pochopenie, vyberajú práve za svojho zamestnávateľa medzinárodné korporácie.“

 

 

 

Európska komisia reaguje na tieto výzvy. Vlani vypracovala Správu o vytvorení podmienok na trhu práce

priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. O naliehavosti riešenia tejto problematiky hovorí aj skutočnosť, že sa stala ústrednou témou konferencie organizovanej v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie – SK PRES 2016, ktorá sa nedávno konala v Bratislave pod názvom Zosúladenie pracovného a súkromného života v meniacej sa spoločnosti.

Konferencia okrem iného poukázala na nové trendy v spoločnosti a na trhu práce, ako aj na nové modely rodinného života a najmä na dobré príklady v jednotlivých členských krajinách.

 

Prečítajte si aj Ženy majú najväčší vplyv v IBM a pivovare Topvar