Pápež František zmenil paragraf kánonického práva, ktorý doposiaľ umožňoval poveriť službou tzv. lektora a akolytu len mužov. Nové znenie kodifikuje široko rozšírenú prax a potvrdzuje možnosť trvalo poveriť týmito službami vykonávanými pri oltári aj ženy.

Pápež a ženy pri oltári

Informoval o tom portál Vatican News. Pripomenul, že ženy predčítajúce počas bohoslužieb spoza pulpitu Božie slovo alebo inak slúžiace pri oltári nie sú v cirkvi novinkou. Na mnohých miestach sveta je aj účasť žien na miništrovaní alebo rozdávaní Eucharistie praxou schválenou biskupmi. Dodnes sa to však dialo bez inštitucionálneho mandátu v plnom zmysle.

Pápež teraz rozhodol o úradnom ustanovení tejto prítomnosti žien pri oltári: listom motu proprio Spiritus Domini, podpísaným 10. januára, upravil prvý paragraf kánonu 230 Kódexu kánonického práva, v ktorom nahradil termín "laickí muži" slovom "laici".

Pápež podľa Vatican News ustanovuje, že k týmto laickým ministériám, ktoré sa inštitucionálne zverujú príslušnou liturgickou formou, majú teraz prístup muži i ženy.

Doteraz iba muži

Vatikánsky portál pripomenul, že keď pápež Pavol VI. v roku 1972 zrušil tzv. nižšie svätenia, ponechal prístup k ministériám lektorátu a akolytátu len osobám mužského pohlavia. Tieto služby sa podľa tradičného chápania sa považovali za predstupne kňažskej vysviacky.

Vatican News pripomína, že doteraz všeobecný predpis o službe žien pri oltári chýbal.

Úlohou lektora je čítať Božie slovo na liturgickom zhromaždení. Akolyta pomáha diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri omši; okrem toho – ako mimoriadny vysluhovateľ – môže dávať v mimoriadnych prípadoch sväté prijímanie.