Kým Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ) zaznamenala počas roka 2019 celkovo 2066 volaní, ktoré sa týkali násilia v domácnosti, v prvom polroku 2020 sa počet volaní výrazne zvýšil a v medziročnom porovnaní vrástol počet prijatých hovorov až štvornásobne. Informuje o tom III. správa o plnení Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.

Nielen násilie na ženách

Materiál predložený ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) v tejto súvislosti poukazuje na to, že okrem psychického a fyzického násilia, ktoré je dominantnou formou oznamovanej agresie (v roku 2019 oznamovalo 74 percent volajúcich klientok psychické násilie, 53 percent udávalo skúsenosť s fyzickým násilím), prijíma NLŽ podnety aj na iný než partnerský druh domáceho násilia – napríklad násilie dospelých detí voči rodičom, rodičov voči dospelým deťom i násilie medzi súrodencami. "Aj počet takýchto hovorov sa niekoľkonásobne zvýšil," oznamujú autori správy.

Okrem plnenia aktivít a projektov, ktoré sa venujú eliminácii i podpore prevencie pred formami násilia, osobitne násilia na ženách a deťoch, prináša medzirezortne spracovaný dokument prierez aktualizácie agendy, verejných politík a systému podpory v oblasti dodržiavania, ochrany, ale aj edukácie vo veci ľudských práv a slobôd.

Dotácie na pomoc

Rezort spravodlivosti v tejto súvislosti spomína aj svoju dotačnú schému určenú projektom zameraným na presadzovanie a podporu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie či iných prejavov intolerancie. V roku 2020 bolo podporených 43 takýchto projektov. Za roky 2018 až 2020 je to 133 projektov, finančná podpora predstavovala sumu 769.500 eur.

Prioritami výziev bolo predchádzanie radikalizácii a extrémizmu, regionálny dosah projektov, ale aj pomoc obetiam trestných činov. V súvislosti s poslednou kategóriou ministerstvo spravodlivosti pripomína aj to, že v roku 2020 poskytlo dotáciu všetkým žiadateľom o grant - deviatim akreditovaným subjektom poskytujúcim pomoc v zmysle zákona o obetiach. Celková výška dotácie bola v tomto prípade 221.735 eur.