V tomto článku si porovnáme, či sa pri podnikaní oplatí viac založenie živnosti alebo sro-čky.  Odpovedajú expertky a experti z účtovnej firmy Consultare Digital

Čo je výhodnejšie? Živnosť alebo s.r.o.

Na ktoré hlavné kritéria prihliadať?

Pred tým, ako si vyberieš správnu formu podnikania musíš si premyslieť niekoľko vecí. V prvom rade by si mala predpokladať výšku príjmu za rok. Spôsob uplatňovania výdavkov ako aj spôsob vedenia účtovníctva. Sadzba dane, ktorou svoje príjmy zdaníš. Povinnosť platenia sociálnych a zdravotných odvodov. Možnosť výberu peňazí z podnikania. Ručenie za podnikanie. Náklady na spracovanie účtovníctva a zostavenie daňového priznania. 

Vieš, aký bude tvoj ročný príjem?

Je dôležité si uvedomiť, v akej oblasti idem podnikať a predpokladať výšku ročného príjmu z podnikania. Pri nižších príjmoch za rok sa oplatí aj živnosť, keďže nebudeš platiť ani vysoké odvody a môžeš mať aj nízku daň z príjmu, ak uplatníš paušálne výdavky. Vysoké príjmy, ktoré prekročia hranicu 50-tis EUR ročne, sa oplatí prijímať na s.r.o.

Akým spôsobom môžeš znížiť svoju daňovú povinnosť z podnikania?

Pri živnosti je možné uplatňovať niekoľko spôsobov vedenia výdavkov, ktoré znižujú základ dane a teda aj daň z príjmu. Živnostník si môže vybrať medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami. Paušálne výdavky uplatňujú podnikatelia s nižšími príjmami, pričom základ dane je možné znížiť o 60 percent z celkových príjmov za rok, maximálne však do výšku 20-tis EUR. Skutočné výdavky, ktoré musia byť podložené účtovnými dokladmi (faktúry, bločky) môže viesť živnostník 3 spôsobmi. 

Podnikanie a účtovníctvo

Kedy musím viesť účtovníctvo pri podnikaní?

Pri živnosti môžeš viesť daňovú evidenciu, jednoduché a podvojné účtovníctvo. Daňová evidencia je len tabuľka, kde sa zapisujú príjmy a výdavky. Pri vedení účtovníctva už musíš zostavovať účtovnú závierku a uzatvoriť účtovné knihy, čo bez dobrého účtovníka nezvládneš. Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je ten, že pri jednoduchom eviduješ príjmy a výdavky podľa úhrad a v podvojnom účtovníctve eviduješ náklady a výnosy, ktoré vznikajú vystavením faktúry. Pri živnosti sa podvojné účtovníctvo neoplatí, pretože zdaňuješ aj príjmy, ktoré ti ešte neboli zaplatené. Sro-čka musí uplatňovať skutočné výdavky a viesť podvojné účtovníctvo. 

Ktorou sadzbou dane zdaním príjmy z podnikania?

Príjmy zo živnosti môže podnikateľka zdaniť až troma sadzbami dane. Ak sú celkové príjmy z podnikania za rok do 49 790 EUR, tak uplatníš 15-percentnú sadzbu dane. V prípade vyšších príjmov zdaňuješ sadzbou 19 percent. Pre fyzické osoby je tu ešte aj tzv „milionárska“ sadzba dane vo výške 35 percent. Touto sadzbou zdaňujú fyzické osoby, ktorých základ dane je vyšší ako 37 981,94 EUR. Spoločnosti s ručením obmedzeným zdaňujú svoje výnosy 2 sadzbami dane. Sadzbu 15 percent môžu použiť, ak ich celkové výnosy za rok nepresiahli sumu 49 790 EUR. Ak sú ich výnosy vyššie, zdaňujú zisk 21 percentnou sadzbou dane. 

Sociálne a zdravotné odvody

Som povinný platiť sociálne a zdravotné odvody pri oboch typoch podnikania? 

Živnostník, ktorý nie je súčasne aj zamestnancom, platí v prvý rok svojho podnikania minimálne 76,44 EUR mesačne. V prvom roku podnikania je živnostník oslobodený od platenia odvodov do sociálnej poisťovne. Výšku poistného mu vyčíslia zdravotná a sociálna poisťovňa až po podaní prvého daňového priznania za živnosť. Výška poistného sa odvíja od základu dane, ktorý za predchádzajúci rok podnikateľ dosiahol. Pri vysokom základe dane ide o celkom vysoké odvodové zaťaženie. Aj preto z tohto dôvodu uprednostňuje väčšia podnikateľov na podnikanie s.r.o. Spoločnosť neplatí odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ak nemá žiadnych zamestnancov a konateľ si nevypláca žiadnu odmenu. Treba však myslieť nato, že ak nebudeš odvádzať žiadne odvody, nemáš nárok ani na sociálne dávky (PN-ka, materská a pod.)

Ako si vyberiem peniaze z podnikania? 

Čo sa týka výberu finančných prostriedkov z podnikania, tak živnostníci majú v tomto väčšiu výhodu. Hneď ako im peniaze prídu na účet alebo sú vyplatené v hotovosti, okamžite ich môžu použiť na osobnú spotrebu bez toho, aby akokoľvek dokladovali, načo tieto peniaze minuli. V prípade s.r.o. je to už väčší problém. Spoločnosť uhrádza náklady, ktoré jej vzniknú a peniaze, ktoré by ste si svojvoľne vyberali, sú stále vlastníctvom spoločnosti a musíte dokladovať, na čo ste ich minuli. Finančné prostriedky by sa zo spoločnosti mali vyberať na súkromné účely iba zákonnou formou a to vyplatením mzdy alebo vyplatením zisku. Pri vyplatení zisku je nevýhoda, že musíte čakať rok, kým sa uzavrie účtovníctvo spoločnosti a podá sa daňové priznanie, až potom si môžete vyplatiť zisk. Dividendy sa zdaňujú zrážkovou daňou 7 percent.

Do akej miery ručím za podnikanie?

Živnostník ručí pri svojom podnikaní celým svojím majetkom, pričom sa nerozlišuje, či je to majetok používaný na podnikanie alebo na súkromné účely. Oproti s.r.o je to nevýhoda a pre fyzickú osobu ako takú aj veľké riziko. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako to už vyplýva z jej názvu, ručí len do výšky svojho majetku a na súkromný majetok spoločníkov sa neprihliada. 

Koľko zaplatím za účtovníka?

Cena za spracovanie účtovníctva a vypracovanie daňového priznania sa v oboch prípadoch odvíja od počtu položiek, ktoré je potrebné spracovať. Vzhľadom nato, že živnostník môže viesť daňovú evidenciu, pri ktorej sa nezostavuje účtovná závierka a nevedú účtovné knihy, sú náklady na účtovníka nižšie. Pri s.r.o. sa povinne vedie podvojné účtovníctvo, ktoré sa musí viesť riadne s uzatvorením účtovných kníh, vypracovaním účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu. Spravidla sú teda náklady na vedenie účtovníctva s.r.o. vyššie. 

Naše odporúčanie?

V prípade, že máš nízke príjmy a nevieš vyprodukovať takmer žiadne daňové výdavky, oplatí sa ti založiť živnosť. Pri vyšších príjmoch odporúčame založenie s.r.o. aj kvôli celkovej a prehľadnejšej evidencie a potenciálnej daňovej optimalizácií.