Ženy rodičky budú mať zo zákona právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

Právo rodičky na sprevádzajúcu osobu

"Návrh zákona priznáva žene - rodičke právo na to, aby pri pôrode bola prítomná ňou určená osoba, prítomnosť viacerých ňou určených osôb sa žene umožní, ak to budú umožňovať podmienky zdravotníckeho zariadenia," píše sa v dôvodovej správe.

Zároveň bude platiť, že prítomnosť týchto osôb môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Predkladatelia spresnili, že ženou určená osoba nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. júna 2024.

Blízka osoba je pri pôrode podpora

“Je štúdiami preukázané, že prítomnosť blízkej osoby počas pôrodu zlepšuje perinatálne výsledky u matky aj novorodenca, zvyšuje pravdepodobnosť vaginálneho pôrodu, znižuje použitie syntetického oxytocínu a všetkých foriem analgézie. Z psychologického pohľadu sú ženy menej ohrozené traumatizáciou a rozvojom popôrodnej depresie,” povedala poslankyňa Vladimíra Marcinková(SaS), ktorá zákon s ďalšími poslankyňami podala.