Slovenská vláda musí vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu obetí nútenej sterilizácie žien. Vyplýva to z listu, ktorý komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová zaslala predsedovi slovenskej vlády Eduardovi Hegerovi a ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej.

Nútená sterilizácia a rómske ženy

Mijatovičová v liste, ktorý poslala pred týždňom a v pondelok sprístupnila médiám, žiada vládu SR, aby vytvorila mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu obetí nútenej sterilizácie žien.

Pripomenula, že problematika sterilizácií, ktoré boli vynútené, vykonané pod nátlakom alebo nepodliehali úplnému a informovanému súhlasu obetí týchto praktík, je v súčasnosti dobre zdokumentovaná, a to tak z hľadiska postupov v období komunizmu, v Československu, ako aj v 90. rokov a po roku 2000 v Slovenskej republike. Tieto praktiky odsúdil aj Európsky súd pre ľudskí práva.

Komisárka dodala, že aj keď rómske ženy nie sú jedinými obeťami nútených sterilizácií, práve ony boli obzvlášť vystavené riziku takýchto praktík, čo bolo zjavne motivované diskriminačnými postojmi voči tejto menšine. "Aj napriek dlhotrvajúcim výzvam na riešenie tejto situácie vrátane zabezpečenia prístupu k odškodneniu, opravné prostriedky týkajúce sa týchto porušení v oblasti ľudských práv zostávajú pre mnohé obete nedosiahnuteľné," uviedla komisárka RE vo svojom liste.

Nútené sterilizácie: Ospravedlnenie nestačí

Upozornila, že tento dlhodobo neriešený právny nedostatok treba čo najskôr odstrániť. Podľa jej vyjadrenia súčasné mechanizmy v podobe domácich občianskoprávnych sporov neposkytujú účinné prostriedky nápravy tohto závažného porušenia ľudských práv z dôvodu mnohých prekážok, ktorým obete musia čeliť.

Mijatovičová zdôraznila, že ospravedlnenie nemôže napraviť fyzickú a psychickú ujmu spôsobenú obetiam, a spresnila, že konkrétne kroky by poskytli potrebnú mieru spravodlivosti, ktorá sa obetiam "dlhodobo vyhýba". "Niektoré obete už zomreli bez toho, aby sa dočkali nápravy. Uplatňovanie spravodlivosti už nemôže dlhšie čakať," uviedla Mijatovičová vo svojom liste.

Česko je ďalej

List zaslala komisárka Mijatovičová aj Senátu Parlamentu Českej republiky. Vyjadrila v ňom podporu pre prijatie návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení obetí nezákonnej sterilizácie, ktorej obeťami boli predovšetkým ženy z rómskej komunity.

Jej list nadväzuje na predošlý dialóg s českou Poslaneckou snemovňou, ktorá ako prvá prijala návrh zákona o odškodňovaní obetí nútenej alebo donucovacej sterilizácie. Komisárka odkázala, že ak Senát prijme návrh uvedeného zákona, Česká republika si splní svoje záväzky v oblasti medzinárodného humanitárneho práva a obetiam nútených sterilizácií to poskytne príležitosť "dočkať sa spravodlivosti".