Ste spoluautorkou príručky globálneho vzdelávania v predmete matematika. Prečo podľa Vás deti takúto príručku potrebujú, v čom im pomôže?

"V rámci ponúknutých aktivít sa žiaci nielen zaoberajú celospoločenskými témami, ale rozvíjajú celý komplex schopností a zručností, ako napr. kritické myslenie, práca s textom, komunikačné schopnosti a podobne. Zároveň pracujú s hodnotovým systémom a budujú si postoje. Dôležité je, že vidia priamu aplikácie matematiky v praxi, založených na reálnych dátach. Prirodzene sa tak učia a rozvíjajú vo viacerých oblastiach súčasne.

Samotné globálne vzdelávanie je aktuálne nevyhnutné, nakoľko okrem prepojenosti celého sveta sa dennodenne stretávame s rôznymi informáciami, postojmi a názormi a stúpa miera hoaxov a dezinformácií."

V príručke je desať aktivít, ktoré prepájajú učivo matematiky s praktickými situáciami zo života. Aktivita 3 hovorí o nerovnakom ohodnotení mužov a žien. Ako túto nerovnosť vysvetľujete v príručke deťom?

"V rámci každej aktivity je dôležitá reflexia, kde prebieha diskusia o danej téme. Žiakom a žiačkam je predstavených niekoľko pozícií s uvedenými mediánmi platov pre mužov a ženy v rámci Slovenska. Na začiatok majú sami uviesť, prečo sú v nich rozdiely, či už vo všeobecnosti alebo na konkrétnych pozíciách. Uvedené sú aj také, kde hodnota u žien je vyššia.

Je dôležité nedávať deťom hotové postoje a stanoviská, ale v prvom rade im tému otvoriť a pracovať s tým, čo vyplynie v diskusii a s dostupnými informáciami. Následne majú uviesť, či poznajú nejaké príklady z iných krajín alebo predpoklady, ako to v iných krajinách funguje. Na záver navrhujú opatrenia, ako tieto rozdiely vyrovnať z rôznych pozícií, či už zamestnávateľa, zamestnanca alebo spoločnosti."

Foto - Človek v ohrození

Vnímajú nerovnosť v ohodnotení mužov a žien?

"Je pravda, že táto téma je jedna z tých náročnejších, nakoľko ju považujú za oblasť dospelých. Teda prirodzene sa s ňou nezaoberajú. Na druhú stranu je to pre nich niečo nové, a tak u nich prebudí záujem. Z mojej skúsenosti spočiatku sa im ťažšie uvádzajú príklady alebo príčiny, ale vhodnými otázkami alebo príspevkami spolužiakov dokážu tému celkom bohato rozviť. Často im pomôže pozrieť sa do najbližšieho okolia. Chcú to zmeniť? Ako reagujú? Výhoda tejto témy je, že vidia priamy dôsledok pre svoju budúcnosť. A teda majú záujem o to, ako sa dá nerovnosť zmeniť alebo zmierniť, aby ju v dospelosti nepociťovali.

Učitelia sa určite stretnú aj s postojom niektorých, že sa ich to netýka, no vieme ukázať, že daný jav môže mať dopad aj priamo na nich. Závisí aj od toho, v akej fáze morálneho usudzovania dané deti sú, či je potrebné viacej rozvíjať a smerovať tému na ich samých alebo je možné už pracovať v celospoločenskom meradle. Taktiež je zaujímavé sledovať, ako spontánne jednotlivé príčiny kategorizujú, ktoré si napríklad pre seba označia ako prirodzené alebo ktoré sú viac a menej nespravodlivé. A zároveň, že ani v tomto kategorizovaní nie sú v zhode, na čom sa dá dobre pracovať s argumentáciou."

Venujete sa vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní). Zameriavate sa na rozvoj osobnosti žiaka z hľadiska hodnôt, vzájomného rešpektu a partnerstva tak, aby bol zodpovedný za svoje slobodné rozhodnutia. Darí sa Vám viesť deti týmto smerom? Chcú byť zodpovedné za svoje slobodné rozhodnutia?

"Som rada, že spoločne s kolegami vedieme naše deti k tomu, aby s nami otvorene komunikovali. Celý čas ich učíme, aby vedeli povedať svoj názor a aby pri riešení problému postupovali konštruktívne a s ohľadom na ostatných. Vyhýbame sa odmenám a trestom, staviame skôr na informácii, prečo je daná vec dôležitá alebo zmysluplná, pri rozhodnutiach poukazujeme na možné dôsledky. Asi najťažšie pre nich nie je vyjadriť sa alebo rozhodnúť sa, ale prijať následnú zodpovednosť. No myslím, že to je najťažšie aj pre nás dospelých, a preto sa niekedy zodpovednosti vyhýbame alebo sa vyhneme kvôli tomu aj samotnému rozhodnutiu."

Ako pandémia ovplyvňuje Vaše pedagogické aktivity? V čom vidíte najväčší problém pre učiteľov a pre žiakov za posledné mesiace izolácie a dištančnej výuky?

"V poslednom období pociťujem akúsi jednotvárnosť zo strany detí, ale aj z mojej. Preto sa aktuálne zaoberám tým, ako to zmeniť. Čo mi asi najviac prekáža, že aktuálne iba učím a riešim administratívu, ale nežijem ten školský život, ktorý je pre mňa to podstatné, kvôli čomu mám učiteľstvo rada. Neprichádzam do toho živého organizmu triedy, kde ešte dobiehajú posledné slová rozhovorov, vtipov alebo sporov, kde na hodine pri počítaní sa rozhovoríme o niečom inom, kde si prirodzene povieme, čo sme nedávno zažili. Taktiež som typ, ktorý sa v rámci triedy pohybuje po triede, veľa gestikuluje a ukazuje, sleduje reakcie, takže som sa ťažšie prispôsobovala. V rámci učiva by som to rozdelila na dve skupiny.

Pre prvú platí, že ak si zoberieme koľko rokov deti trávia v škole, tak pri vhodnom rozplánovaní a redukcii neprídu oveľa aj vzhľadom na to, že učivo sa cyklicky nabaľuje. Dajú sa tak mnohé veci prepojiť s učivom neskôr a pracovať aktuálne na menšej časti.

Kristína Michalicová.  Foto - archív KM

V druhej skupine vidím reálny dopad pandémie a potrebu nájsť funkčné nástroje, ako to riešiť. Ide o prvákov a druhákov na ZŠ, potom posledné dva ročníky pred maturitou, prípadne ešte u deviatakov. Do tejto skupiny potom patrí nemalé množstvo detí, ktoré stratili kontakt s dostupným vzdelaním skoro úplne alebo je na úrovni minima. Samozrejme popisujem aktuálny stav a závisí od dĺžky pandémie, či sa druhá skupina nerozšíri. Celkovo som to zovšeobecnila, samozrejme závisí aj od kvality s akou je dištančné vzdelávanie realizované daným učiteľom alebo školou."

Aký vplyv má online vyučovanie na deti?

"Rôznorodý. Ukazuje sa dôležitosť osobného kontaktu medzi rovesníkmi, často zabúdame, že rok s obmedzeným stretaním a možnosťami zážitkov je niečo iné pre dospelého a niečo iné pre mladého formujúceho sa človeka. Pre nich je ten rok významná časť života. Čo sa výrazne ukázalo je, že budúcnosť a v podstate súčasnosť vzdelávania je hybridná.

Sú žiaci, ktorým vyhovuje plnohodnotné dištančné vzdelávanie s prípadnými konzultáciami, pričom dôvody môžu byť rôznorodé, napríklad úzkostné stavy a neschopnosť pobytu v kolektíve. Prevažnej väčšine vyhovuje prezenčné vyučovanie, no sami poukazujú na to, že je potrebné implementovať prvky online vzdelávania, kombinovať tieto dve formy. Mnohým deťom vyhovuje elektronický systém, hlavne ak škola používa jednu platformu, nakoľko všetky dáta, úlohy majú na jednom mieste, všetky inštrukcie a materiály si vedia dohľadať. Naopak, sú deti, ktoré sú dezorientované v týchto systémoch a často zlyhávajú nie na základe neosvojeného učiva, ale na neschopnosti pracovať v tomto prostredí."

(Nezisková organizácia Človek v ohrození vydala príručku Globálne vzdelávanie v predmete matematika, ktorej autormi sú učiteľky a učitelia priamo z praxe. Deťom v nej originálnym spôsobom ukazujú, ako sú ich životy prepojené so životmi ľudí na druhej strane sveta.)