Business & Professional Women Česko (BPWCR) je súčasťou medzinárodnej siete BPW International, ktorá pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta a nadväzuje na odkaz Františky Plamínkovej, jednej z prvých českých členiek a zakladateliek BPW z roku 1930. Českú organizáciu založila v roku 2010 Lenka Šťastná s víziou, že keď sa ženy prepoja a podporia, dokážu neuveriteľné veci.

Lenka Šťastná organizuje už 14 rokov konferenciu Equal Pay Day, ktorá patrí k najväčším v Česku. Tento týždeň (10. novembra 2023) sa podľa nej uskutoční prvá Equal Pay Day konferencia na Slovensku. 

Ako často funguje v Česku argument, že muž je živiteľ rodiny a mal by zarábať viac ako žena na rovnakej pozícii?

„Je naozaj prekvapujúce, aké sú zastarané stereotypy a predsudky zakorenené v mnohých z nás. Firmy, ktoré začínajú pracovať s analýzou svojho odmeňovania a pustia sa na cestu odstránenia platových rozdielov sú tým často prekvapené a je skvelé, že pracujú na tom, aby taký stereotyp odstránili. Argument, že muž by mal zarábať viac, je v rozpore s princípom rovnosti príležitostí a ja pevne verím, že bude čoskoro úplne odstránený. Tým, že sa spoločnosti prikláňajú k rovnakému odmeňovaniu na základe zručností a výkonu, podporujú spravodlivejšie a inkluzívnejšie pracovné prostredie."

Ktoré najčastejšie predsudky sú spojené s platovými rozdielmi z pohľadu žien?

"Výskumy ukazujú, že ženy obvykle nepokladajú finančné ohodnotenie práce za svoju hlavnú prioritu, chcú sa skôr uistiť, že zvládnu zladiť prácu s rodinným životom. Nie sú teda takými tvrdými vyjednávačkami, ako sú muži. To ale neznamená, že by im zamestnávateľ mal dať za ich prácu menej. Odmena za prácu by mala byť nastavená tak, aby bola závislá na kompetenciách a odvedenej práci, nie na tom, či ju vykonáva žena alebo muž."

Ako na predsudky zvyknete odpovedať?

Je skvelé, že existuje nástroj, ktorý zamestnávateľom pomáha vytvárať pre ženy podmienky, za ktorých môžu plne realizovať svoje talenty. Je to projekt UN Global Compact a WOMEN Women's Empowerment Principles. Cieľom všetkých snáh o rovnaké príležitosti je umožniť každému zamestnancovi mať také pracovné podmienky, ktoré mu najlepšie vyhovujú – teda nekopírovať staré modely práce, ale využívať všetky možnosti, ktoré nám súčasná doba dáva. Celý rad firiem už pochopil, že sa prostredie rýchlo mení a tak mení firemnú kultúru tak, aby využili rôznorodosť prístupov a zapájajú oveľa viac talentované ženy."

Lenka Šťastná.  Foto - archív LŠ

Platové rozdiely znevýhodňujú a demotivujú nielen ženy, ale škodia aj ekonomike. Aké to má výhody pre firmy bojovať s platovými rozdielmi?

"Firmy, ktoré sa aktívne snažia znižovať platové rozdiely, majú mnoho výhod. Zlepšuje to firemnú povesť, zvyšuje lojalitu zamestnancov, zlepšuje produktivitu a zabezpečuje lepší výber talentovaných jedincov. Firmy, ktoré tieto trendy nezachytia, škodia samy sebe a to môže do budúcnosti významne oslabiť ich konkurencieschopnosť. Firmy, ktoré aktívne bojujú proti platovým rozdielom medzi mužmi a ženami, získavajú mnoho výhod, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich fungovanie, povesť a výkonnosť.

Tu je niekoľko kľúčových výhod:

Zlepšenie firemnej povesti: Firma, ktorá sa angažuje v boji proti platovým rozdielom, bude považovaná za etickú a spravodlivú organizáciu. To môže prilákať pozornosť zákazníkov, investičných partnerov a talentovaných zamestnancov, ktorí hľadajú pracovné miesta vo firmách s pozitívnym sociálnym dopadom.

Zvýšenie lojality zamestnancov: Keď zamestnanci vidia, že firma sa aktívne snaží o rovnosť a férovosť v odmeňovaní, budú pravdepodobne viac oddaní a lojálni. To môže znížiť fluktuáciu zamestnancov a znížiť náklady spojené s ich náhradou a školením nových zamestnancov.

Zvýšená produktivita: Keď zamestnanci veria, že majú rovnaké možnosti na postup a odmeňovanie bez ohľadu na pohlavie, sú motivovanejšie a pracujú s väčším nasadením. To priamo ovplyvňuje produktivitu firmy a môže zlepšiť jej výkonnosť.

Lepší výber talentov: Firmy, ktoré sú známe svojim záväzkom k rovným príležitostiam, majú väčšiu šancu prilákať špičkové talenty na pracovný trh. Mnoho profesionálov hľadá zamestnávateľov, ktorí sú v súlade s ich hodnotami, vrátane rovnosti medzi pohlaviami.

Príprava na smernicu o transparentnosti: Aktívne odstraňovanie platových rozdielov vedie k zaisteniu transparentného systému hodnotenia a odmeňovania - pripraví tým firmu na smernicu EÚ, ktorú už čoskoro budú musieť implementovať.

Posilnenie vzťahov s klientmi a partnermi: Firma, ktorá kladie dôraz na rodovú rovnosť, môže posilňovať svoje vzťahy s klientmi, partnermi a dodávateľmi, ktorí sú tiež citliví na sociálne a etické otázky.

Odstránenie rozdielov v odmeňovaní a vytváraní príležitostí na zapojenie žien do pracovného trhu prináša prospech celej spoločnosti. Pomáha to zvýšiť ekonomickú nezávislosť žien, znižuje chudobu nielen v aktívnom veku, ale aj v starobe (veľký vplyv má odmeňovanie na výške dôchodku) a podporuje rast ekonomiky. Z takého prístupu profitujú nielen ženy, ale aj muži a celé rodiny - teda celá spoločnosť."

Organizujete už 14 rokov konferenciu Equal Pay Day, ktorá patrí k najväčším v Česku. Čo sa za ten čas podarilo zmeniť? 

Keď sme začínali, bol rozdiel v odmeňovaní 26,7 percenta a Česko bola na predposlednom mieste v Európe. Bolo veľmi zložité vysvetľovať, že je to naozaj veľký spoločenský problém, pretože nikto v tom čase nevenoval tejto problematike pozornosť a prevažná väčšina žien tvrdila, že sa ich ten rozdiel netýka. Z čoho vlastne teda ten rozdiel vznikal? Až potom, čo sa prebehla celá rada výskumov a vyšetrovaní, ktoré preukázali, kedy a kde rozdiely vznikajú, začalo sa postupne o rozdieloch viac hovoriť, začali sme predstavovať príklady projektov, ktorými firmy posilňujú ženy a počet žien, ktoré sme predstavili ako ženské vzory, dosahuje vysokých čísel - celkom sme mali 335 vystupujúcich a 457 mentoriek.

Našou metódou je od začiatku speed mentoring – skupinový mentoring, kde ženy obohacuje svojimi skúsenosťami nielen mentorka, ale aj účastníčka okrúhleho stola navzájom.

Vidíte väčšie problémy v zákonoch alebo v mentalite vo firmách alebo v spoločnosti?

"Myslím, že zákony sú v zásade v poriadku, ale firmy zatiaľ nevyvíjajú dostatočné úsilie na to, aby rozdiely v odmeňovaní odstránili a spoločnosť je k rozdielom tolerantná. Nádej mi dávajú mladí ľudia, ktorí sú na nespravodlivosť citlivejší a tak verím, že sa budú dožadovať zmeny, alebo nebudú chcieť vo firmách, ktoré sa tejto problematike venujú, pracovať."

Česko má ôsmy najvyšší rozdiel v zárobkoch žien a mužov v EÚ - to je 16,4 percenta oproti priemeru, Únia, ktorý je 13 percent. Ako veľmi zhoršil rozdiely v platoch covid?

"Covid zamiešal trochu karty vo všetkom, aj v tejto oblasti. Ženy boli vzniknutou situáciou zasiahnuté oveľa viac, často boli vytlačené z trhu práce a dopady sa naozaj zle merajú. Na jednej strane k zníženiu rozdielu prispelo zvyšovanie odmien v školstve a zdravotníctve, teda vo veľmi feminizovaných odvetviach, na druhú stranu celý rad žien musel napr. začať podnikať, aby dokázal zladiť pracovný a osobný život. Tým ale tieto ženy vypadli zo štatistík, ktoré rozdiely merajú. Dôležité je analyzovať tento vplyv a navrhovať opatrenia na obnovu rovnakých príležitostí."

Rozdiel v platoch žien sa mení aj s vekom. Najvyššie rozdiely sú medzi 40 – 44 rokmi, tam dosahujú až 23 percent, hoci je to najproduktívnejší vek. Prečo je to tak a čo sa s tým dá robiť?

"Áno, tento vek je, žiaľ, vekom starostlivosti o deti a tam sa úplne odráža to, že náš pracovný trh stále nie je dostatočne flexibilný na to, aby ženám umožnil skĺbiť rodinné povinnosti s prácou. Ženy sa potom obávajú prijímať výzvy a plne sa realizovať a zamestnávatelia často nevedia vytvoriť také podmienky, aby to pre nich bolo možné. Je to veľká škoda pre obe strany a je naozaj žiaduce hľadať riešenie na oboch stranách. Dôležité je podporovať ženy v strednom veku v ich kariérnom raste a presvedčiť firmy, aby ich hodnotili podľa pracovných zručností, nie podľa veku."

Na Slovensku bude tento týždeň ešte len prvá konferencia Equal Pay Day. V čom sa môže od českej verzie inšpirovať? Prípadne, ktorých chybám sa vyhnúť?

Ja verím, že sa konferencia inšpiruje úplne vo všetkom a využiť tak naše dlhoročné skúsenosti. Snažili sme sa kolegyniam odovzdať všetky naše doterajšie znalosti, skúsenosti, osvedčené postupy aj ich podporiť vo všetkých aktivitách vrátane kampane. Dôležité je zapojiť širokú verejnosť, médiá i politikov do tejto aktivity. Slovenská verzia by mala tiež brať do úvahy špecifické okolnosti a predsudky, ktoré u vás panujú. No a chyby? Verím, že sme ich veľmi neurobili, ale čo určite chýba je väčšie zapojenie mužov do tejto problematiky. Nerovné odmeňovanie nie je len záležitosťou žien, bez pochopenia mužov a bez ich podpory bude trvať naozaj veľmi dlho, kým sa rozdiel odstráni.

Na Slovensku je aktuálny rozdiel v mzdách 18,4 percenta. Vnímate, že je Slovensko v niečom iné z pohľadu platových rozdielov oproti Česku?

"Na odpoveď na túto otázku nemám dostatok znalostí. Myslím však, že pretrvávajúce predsudky a stereotypy je nutné odstraňovať aj u vás, že je rozhodne dobre, že prípravu konferencie sprevádza osvetová kampaň poukazujúca na pretrvávajúce rozdiely a na dôsledky, ktoré rozdiel má pre firmy aj pre spoločnosť. Zvýšenie povedomia spoločnosti môže prispieť k rýchlejším zmenám."

(Ženy v meste sú mediálnym partnerom konferencie Equal Pay Day)