Živnostníčka sa pri uplatňovaní daňových výdavkov môže rozhodnúť či bude uplatňovať skutočné alebo paušálne výdavky. Najjednoduchším spôsobom sú paušálne výdavky. Tu sú základné otázky a odpovede, na ktoré odpovedala účtovná firma Consultare Digital 

Akou formou evidovať príjmy a výdavky zo živnosti? 

Živnostníčka môže evidovať svoje príjmy a výdavky, ktoré uplatní v daňovom priznaní za rok 2021 tromi spôsobmi. Ide o daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo. Živnostníčka si môže vybrať ktorúkoľvek z týchto možností bez obmedzenia. Keďže živnosť ako taká nie je právnická osoba, nie je povinná viesť podvojné účtovníctvo ako je to napr. pri s.r.o.

Kedy zdaňujem svoje príjmy zo živnosti za rok 2021?

Živnostníčka musí podať daňové priznanie za rok 2021 do 31.3.2022 alebo v prípade žiadosti o odklad až do 30.6.2022.  Moment, kedy idú príjmy zo živnosti do daňového priznania určuje spôsob evidovania príjmov a výdavkov. Pri vedení daňovej evidencie a jednoduchého účtovníctva sa príjmy zo živnosti zdaňujú v tom roku, kedy Vám boli zaplatené. Odlišné to je v prípade vedenia podvojného účtovníctva. Tu sa zdaňujú výnosy t.j. momentom zdanenia je vystavenie faktúry alebo bločku bez ohľadu nato, kedy nastala úhrada výnosov (tržieb).

Daňová evidencia alebo jednoduché účtovníctvo?

Tieto dva spôsoby evidovania príjmov a výdavkov zo živnosti si podnikatelia vyberajú najčastejšie, pretože zdaňujú iba tie príjmy, ktoré im boli skutočne zaplatené. Výhodou medzi vedením daňovej evidencie a jednoduchého účtovníctva je to, že pri daňovej evidencií postačuje mať prehľad príjmov a výdavkov v časovom slede. Formu daňovej evidencie zákon neustanovuje, preto je možné si vytvoriť jednoduchú evidenciu formou v tabuľky v textovom zošite. Pri daňovej evidencii treba viesť aj evidenciu dlhodobého majetku a ak je živnostník platiteľom DPH aj záznamy o DPH. Ďalšie povinnosti pri daňovej evidencii nevznikajú. Pri jednoduchom účtovníctve už však musíte dodržiavať zákon o účtovníctve a viesť účtovníctvo v peňažnom denníku a po uzatvorení roka okrem daňového priznania zostaviť a podať účtovnú závierku. 

Ako si uplatním výdavky na zníženie základu dane za rok 2021?

Živnostníčka sa pri uplatňovaní daňových výdavkov môže rozhodnúť či bude uplatňovať skutočné alebo paušálne výdavky. Najjednoduchším spôsobom sú paušálne výdavky. Paušálne výdavky je možné uplatniť vo výške 60 % z príjmov zo živnosti, maximálne však do výšky 20.000,00 za rok. Okrem paušálnych výdavkov si živnostníčka zníži základ dane o zaplatené zdravotné a sociálne poistenie. Pri skutočných výdavkoch už musíš viesť evidenciu o nich a podložiť ich reálnymi účtovnými dokladmi (faktúry, bločky, zmluvy). Úhrady skutočných výdavkov je potrebné zdokladovať pokladničnými dokladmi alebo výpismi bankového účtu. 

Čo robiť, aby som neplatila vysokú daň za rok 2021?

Pri evidovaní výdavkov formou daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva, treba myslieť nato, že ak si chcem znížiť daň z príjmu za rok 2021, musím mať všetky výdavky do konca rok 2021 aj zaplatené. Určite si treba dať pozor aby si mala zaplatené zdravotné a sociálne odvody za celý rok do 31.12.2021. Uhraď všetky faktúry, ktoré si prijala do konca roka, inak si výdavok budeš musieť uplatniť až budúci rok. Mysli nato, aké výdavky si môžeš ešte uplatniť napríklad, ak nemáš auto na živnosti a zostavuješ si cestovné príkazy, dbaj nato, aby si mala tieto náhrady do konca roka aj uhradené. Daň z motorových vozidiel, ktoré používaš na podnikanie, zaplatíš do 31.1.2022.

Musím mať uhradené všetky náklady do konca roka ak vediem podvojné účtovníctvo?

V prípade, že živnostníčka vedie podvojné účtovníctvo nemusí mať uhradené všetky náklady do konca roka, aby si ich mohla uplatniť ako daňové výdavky za rok 2021. Výnimkou sú náklady, ktorých daňová uznateľnosť je viazaná na úhradu. K takýmto nákladom patria náklady na účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo, právne služby, sprostredkovateľská provízia, marketingové štúdie a nájomné. Tieto náklady musíš do konca roka uhradiť, aby si ich mala v daňových výdavkoch. 

Nezabudni aj na svoje ďalšie príjmy!

Pri zostavovaní daňového priznania za rok 2021 ako živnostníčka nezdaňuješ len príjmy zo živnosti, ale aj ostatné príjmy za rok 2021. Môžeš mať aj príjmy zo zamestnania, z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja nehnuteľnosti, príjmy z podania umeleckého výkonu alebo vytvorenia diela, príjmy z ochodovania s cennými papiermi a pod. Všetky tieto príjmy zdaňuješ v rámci jedného daňového priznania k dani z príjmu typ B.