Istanbulský dohovor

Čo je Istanbulský dohovor, kto ho podpísal a kto ratifikoval. Ako sa k nemu postavilo Slovensko. Čo si o ňom myslí cirkev. Prečítajte si rozhovory, analýzy a články na túto kontroverznú tému.

Dohovor Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, známy aj ako Istanbulský dohovor, je prvou záväznou normou na svete proti všetkým formám násilia na ženách. Podpísaný bol 11. mája 2011 v Istanbule.

Čo je Istanbulský dohovor

Istanbulský dohovor chce eliminovať násilie páchané na ženách a domáce násilia. Základným cieľom Istanbulského dohovoru je vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách. Má za cieľ zharmonizovať právne normy členských krajín Rady Európy a zabezpečiť ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívať rovnakú úroveň ochrany v celej Európe.

Čo sú hlavné body:

• vytvoriť dostatočné množstvo kvalitných poradenských služieb, liniek pomoci, bezpečných ženských domov

• vzdelávanie ľudí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách

• efektívne stíhanie násilia

• motivácia médií a mužov k zaangažovanosti na prevenciu násiia

• začlenenie materiálov o otázkach rovnosti do učebných osnov

• zavedenie programov pre zneužívateľov

• realizovanie výskumov

• zlepšenie podpory mimovládnych organizácií pracujúcich v oblasti násilia

• Vyčlenenie financií na boj s násilím

• skoordinovanie všetkých opatrení a aktérov

 

Vďaka Istanbulského dohovoru boli do legislatívy zavedené nové trestné činy týkajúce sa všetkých foriem násilia páchaného na ženách, ktoré predtým neexistovali: sexuálne prenasledovanie, nútené sobáše či mrzačenie ženských pohlavných orgánov.

Štáty upravili svoje zákony tak, aby trestné činy sexuálneho násilia a znásilnenia boli odvodené z nedostatku slobodného súhlasu namiesto použitia sily. Bolo tiež zriadených veľa národných telefónnych liniek pomoci a nových podporných služieb pre obete tohto druhu násilia.

Kto podpísal a ratifikoval Istanbulský dohovor

Pred desiatimi rokmi vlády 47 členských štátov Rady Európy jednomyseľne prijali Istanbulský dohovor - najvyspelejšiu medzinárodnú zmluvu o prevencii a boji proti násiliu na ženách. Zatiaľ čo Turecko sa tohto roku rozhodlo od zmluvy odstúpiť (s účinnosťou od júla), 33 členských štátov Rady Európy dohovor už ratifikovalo a 12 ďalších krajín (vrátane EÚ ako celku), ju len podpísalo. K zmluve sa chcú pridať aj krajiny mimo Európy, napríklad Tunisko či Kazachstan.

Slovensko vo februári 2020 Istanbulský dohovor odmietlo. 

Európska únia a Istanbulský dohovor 

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) 10.5. 2023 v Štrasburgu hlasovali za pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Hlasovaním uzavreli účasť EP na tomto procese. Poslanci upozornili, že šesť rokov po podpise Istanbulského dohovoru ho EÚ stále neratifikovala. Dôvodom je odmietanie niekoľkých členských štátov.

Stanovisko Súdneho dvora EÚ z októbra 2021 potvrdilo, že EÚ môže dohovor ratifikovať aj bez súhlasu všetkých členských štátov. Podľa súdu vhodným právnym základom pre pristúpenie EÚ k dohovoru je azyl, justičná spolupráca v trestných veciach a povinnosti inštitúcií EÚ a verejnej správy.

V súlade s tým poslanci v stredu hlasovali za udelenie súhlasu v dvoch samostatných hlasovaniach: o inštitúciách a verejnej správe EÚ a o záležitostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach, azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia. V oboch hlasovaniach bola za väčšina europoslancov (472 respektíve 464).