Európsky parlament (EP) v stredu odporučil pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru aj napriek tomu, že šesť členských krajín, vrátane Slovenska, dohovor nechce ratifikovať.

Istanbulský dohovor Slovensko neratifikovalo 

Šesť rokov po tom, ako EÚ podpísala Dohovor o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu (Istanbulský dohovor) – prvý právne záväzný medzinárodný nástroj na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a dievčatách a boj proti nemu – ho stále neratifikovala, pretože ho 6 krajín - Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko, napriek viacerým výzvam europarlamentu odmieta ratifikovať.

Stanovisko Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2021 však potvrdilo, že Európska únia môže ratifikovať Istanbulský dohovor aj bez súhlasu všetkých členských štátov. Podľa súdu je vhodným právnym základom pre pristúpenie EÚ je azyl, justičná spolupráca v trestných veciach a povinnosti inštitúcií EÚ a verejnej správy.

V súlade s tým poslanci v stredu hlasovali za udelenie súhlasu v dvoch samostatných hlasovania:

1. o inštitúciách a verejnej správe Únie, pričom za hlasovalo 472 poslancov, 62 bolo proti a 73 sa zdržalo hlasovania

2. o záležitostach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach, azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia, pričom v tomto hlasovaní bolo 464 poslancov za, 81 proti a 45 sa zdržalo hlasovania.

Rodové násilie sa týka 62 miliónov žien

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od toho, aby dohovor samy ratifikovali, preto poslanci opakovane vyzvali zvyšných šesť krajín – Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko – aby dohovor bezodkladne ratifikovali, aby tak mohli chrániť ženy v plnom rozsahu zamýšľanej pôsobnosti dohovoru.

„Rodové násilie je najväčším nevyriešeným každodenným problémom v Európe. Každá tretia žena v EÚ zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie – približne 62 miliónov žien. Už stačilo. Istanbulský dohovor sa považuje za najúčinnejší nástroj boja proti rodovo motivovanému násiliu, pretože ukladá konkrétne povinnosti. Európsky právny rámec proti násiliu ochráni ženy a dievčatá v Európe prostredníctvom pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru,“ uviedol Łukasz Kohut (S&D, Poľsko), spravodajca za Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

V októbri 2015 eurokomisia dospela k záveru, že pristúpením EÚ k dohovoru by sa vytvoril rámec na úrovni EÚ pre boj proti násiliu páchanému na ženách, zlepšila by sa prevencia a poskytla by sa lepšia ochrana a podpora obetiam násilia, a konkrétnym skupinám žien.