Viac ako 200 osobností slovenskej vedy podpísalo otvorený list adresovaný organizátorom ocenenia Vedec roka, v ktorom požadujú zmenu názvu ocenenia na Vedecká osobnosť roka.

Autori iniciatívy v liste požadujú upraviť názov tak, aby bol inkluzívny a zároveň reflektoval stratégiu Európskej únie smerom k uplatňovaniu rodovej rovnosti. Sú presvedčení, že názov ocenenia „Vedec roka“ evokuje pri nomináciach prednostný výber mužov pred ich ženskými kolegyňami.

Vedec roka: z 50 ocenených iba 6 žien

Signatári listu poukazujú na to, že za posledných desať rokov bolo medzi 50 ocenenými len šesť žien. "V tejto súvislosti sa natíska otázka, či nepomer ocenených mužov a žien nesúvisí aj s maskulínnym názvom samotného ocenenia Vedec roka," uvádzajú osobnosti slovenskej vedy. Signatári listu veria, že organizátori podporujú rodovú rovnosť a že sa preto stotožnia s dopytom slovenskej vedeckej obce po rodovo inkluzívnom ocenení.

Zmena názvu zatiaľ nie je možná ani vhodná

Otvorený list je adresovaný trom organizáciám zastrešujúcim ocenenie Vedec roka: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV), Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Zo stanoviska zástupcov organizátorov podujatia, ktoré má TASR k dispozícii, však vyplýva, že samotná zmena názvu podujatia je v tejto súvislosti procesom, ktorý nie je možné a ani vhodné zrealizovať nárazovo či ihneď, a priamo pre aktuálny ročník.

Význam rodovej rovnosti si uvedomujú

Štatutári všetkých troch organizátorov podujatia Vedec roka SR tvrdia, že si uvedomujú význam otázky rodovej rovnosti a jej riešenia v spoločenskej praxi. Každá zo zainteresovaných inštitúcií sa danou otázkou zaoberá vo vzťahu k jej činnostiam, aktivitám a kompetenciám, ktoré v spoločnosti zastrešuje. Zároveň sa zhodli, že v konkrétnom prípade podujatia Vedec roka SR je nutné vnímať viac ako 25-ročnú tradíciu podujatia.

"Zmena totiž predstavuje nielen zmenu názvu podujatia, ale aj úpravy v ďalších administratívnych, marketingových či iných aktivitách súvisiacich s organizáciou podujatia," uvádza sa v stanovisku. V budúcnosti sa však uvedenou problematikou a riešením vyššie spomenutého budú štatutári organizátorov podujatia aktívne zaoberať.

V súvislosti s rodovou vyváženosťou upriamili pozornosť na formuláciu jednotlivých kategórií ocenenia. Ocenenia budú udelené v piatich kategóriách: vedec roka SR/vedkyňa roka SR, mladý vedecký pracovník/mladá vedecká pracovníčka, inovátor roka/inovátorka roka, technológ roka/technologička roka a osobnosť medzinárodnej spolupráce.