Dnes (28.3.2023) sa bude hlasovať o manipulatívnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý minulý štvrtok predložila poslankyňa Anna Záborská a jej kolegovia a kolegyne k  jej pôvodnému návrhu súvisiacemu so zmenami v príspevkoch pri narodení dieťaťa. To, čo nazýva pomocou pre tehotné ženy, je však v skutočnosti ďalší útok na práva žien.

Pozmeňujúci návrh totiž podľa názvu vzbudzuje zdanie, že tak ako jej pôvodný návrh, aj tento novelizuje zákon o príspevkoch pri narodení dieťaťa.  V skutočnosti však prostredníctvom neho mení úplne iné zákony: o sociálnych službách (č.448/2008 Z.z.) a zákon o poskytovaní dotácií (č. 524/2010 Z.z.). O príspevkoch v ňom nie je ani zmienka.

Dotácie aj pre Fórum života, kde je Záborská

To môže zmiasť poslancov a poslankyne, ktorí sa môžu domnievať,  že názov zodpovedá obsahu a teda že pozmeňujúci návrh bude o príspevkoch. V skutočnosti však hrozí, že odsúhlasia zmeny, ktoré  umožnia dotovať zo štátnych peňazí organizácie, ktorých cieľom je presviedčať ženy, aby nepodstupovali interrupcie.

“Pozmeňujúci  návrh by pripravil pôdu pre vytvorenie systému štátom dotovaných cirkevných a iných organizácií, ktoré poskytujú tzv. poradenstvo ženám zvažujúcim podstúpenie interrupcie a informujú ich o alternatívach k interrupcii. Vieme, v akom kontexte tieto organizácie pracujú a snáď nik nemôže veriť tomu, že poskytnú ženám nezaujaté informácie. Štát by tak priamo podporoval poskytovanie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných  informácií a posilňoval ovplyvňovanie a vytváranie nátlaku na ženy, aby interrupciu nepodstúpili, keď si ju želajú, alebo ju zvažujú,“ vysvetľuje politologička Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby a Iniciatívy Nebudeme ticho!

Možnosť voľby tiež upozorňuje, že jednou z organizácií, ktoré by po schválení mali na takéto dotácie od štátu nárok, je aj Fórum života, ktorého členkou predsedníctva je práve poslankyňa Anna Záborská. To vytvára veľké otázky o konflikte záujmov či zneužívaní poslaneckého mandátu na presadzovanie vlastných záujmov.

Po analýze tohto návrhu mimovládna organizácia Možnosť voľby upozorňuje poslancov a poslankyne NR SR, že ide o manipuláciu. Zákernosť návrhu je aj v tom, že nebol podaný v rámci jej pôvodného návrhu, ale bol podaný narýchlo ako pozmeňujúci, čo spôsobí, že parlament o ňom nebude viesť dostatočnú a legitímnu diskusiu.

Je to aj spôsob obchádzania verejnosti a jej participácie na spravovaní vecí verejných. Aj ďalšie zmeny, ktoré Anna Záborská v pozmeňujúcom návrhu prináša, nevychádzajú zo skutočných potrieb v praxi, ale slúžia len na to, aby vytvorili zdanie, že ide o dobro žien.  

Nie je to pomoc ženám

Poslankyňa v ňom navrhuje, tak ako už viackrát predtým, doplniť v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako dôvody na poskytnutie sociálnej služby aj neplánované tehotenstvo a narušenie sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva. Súčasný systém sociálnych služieb však už rieši nepriaznivú situáciu fyzickej osoby a poskytuje jej podporu v nepriaznivých situáciách.

To sa vzťahuje aj na ženy, ktoré neplánovane otehotneli a v súvislosti s tým čelia rôznym nepriaznivým situáciám. Z návrhu preto nie je zrejmé, akým novým spôsobom budú sociálne služby reagovať na „neplánované tehotenstvo alebo narušenie sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva“. Ide predsa o situácie, keď žena musí riešiť celý komplex problémov spojených s neplánovaným tehotenstvom (bývanie, finančné zabezpečenie seba dieťaťa) a nielen neplánované tehotenstvo ako také.

Pre systematickú podporu žien sú navyše potrebné širšie a komplexnejšie zmeny v sociálnych a rodinných politikách. Okrem toho navrhuje, aby sa služby v zariadeniach núdzového bývania poskytovali osobám aj z dôvodu neplánovaného tehotenstva, alebo narušenia sociálnych alebo rodinných  vzťahov z dôvodu tehotenstva, a aby sa táto služba “poskytovala najviac po dobu troch rokov odo dňa pôrodu, ak sa matka osobne stará o dieťa” a aby sa poskytovali aj pre jej iné neplnoleté deti.

Avšak už v súčasnosti zákon umožňuje poskytnutie núdzového bývania tehotnej žene, prípadne aj žene s deťmi. Navrhovaná úprava v tomto znení preto nie je potrebná. “Hlavným problémom navrhovanej úpravy však je, že nerieši skutočné problémy súvisiace s poskytovaním núdzového bývania. Už dnes čelíme akútnemu nedostatku miest v zariadeniach núdzového  bývania.

Zariadenia sú plné žien a detí unikajúcich z násilných vzťahov. Tieto zariadenia kvôli nesystémovému financovaniu doslova bojujú o prežitie a nemajú dostatok nielen finančných, ale ani ľudských kapacít na poskytovanie služieb pre všetky ženy, ktoré ju potrebujú. Navyše si prijímatelia a prijímateľky služieb vo väčšine prípadov za sociálne služby platia. V takejto situácii sa javí predložený návrh nielen ako nedostatočný, ale aj cynický,” upozornila Adriana Mesochoritisová.

Skutočná pomoc pre matky

Predstaviteľky Možnosti voľby a Iniciatívy Nebudeme ticho! argumentujú, že ak by navrhovatelia a navrhovateľky skutočne chceli tehotným ženám pomôcť, tak by mali systémovo riešiť celkovú situáciu súvisiacu s poskytovaním núdzového bývania a financovania tejto služby. Rovnako by sa mali zamerať na iné kľúčové opatrenia: dostupné sociálne nájomné bývanie pre ženu s deťmi, garantovať miesto v jasliach a škôlkach, garantovať kvalitu predprimárneho vzdelávania a iných služieb vzťahujúcich sa pre mladé rodiny.

Okrem toho by mali odstrániť diskrimináciu na trhu práce z dôvodu pohlavia/rodu a rodinného stavu, keď sú ženy s malými deťmi neprijímané do zamestnania alebo preraďované na nižšie platené pozície. Dôsledky penalizácie žien za materstvo sa dlhodobo odzrkadľujú v podieloch jednorodičovských domácnosti s deťmi (prevažne na čele so ženou), ktoré sa ocitli na prahu chudoby a sociálneho vylúčenia.

Keby politici a političky, ktoré neustále siahajú na reprodukčné práva žien a to aj za cenu manipulatívnych návrhov, s takou istou vervou bojovali proti chudobe, zlým pracovným podmienkam, nespravodlivým mzdám a nekvalitnému zdravotníctvu a školstvu, žili by sme v lepšej krajine. Vyzývame preto všetkých poslancov a poslankyne, aby pozmeňujúci návrh poslankyne Záborskej a jej kolegov a kolegýň, odmietli.