Istanbulský dohovor - dokument, ktorý má riešiť násilie na ženách

Istanbulský dohovor je dokument, ktorý sa snaží zabezpečiť, aby ženy a dievčatá nemuseli žiť v strachu z násilia. Je to zaužívaný názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní v násilí na ženách a domáce násilie a boji proti nemu.

Istanbulský dohovor je dokument, ktorý sa snaží zabezpečiť, aby ženy a dievčatá nemuseli žiť v strachu z násilia. Je to zaužívaný názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní v násilí na ženách a domáce násilie a boji proti nemu.

Istanbulský dohovor je prvou záväznou normou na svete proti všetkým formám násilia na ženách. Podpísaný bol 11. mája 2011 v Istanbule.

Základným cieľom Istanbulského dohovoru je „vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia" s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách. Jeho zámerom je tiež harmonizovať právne normy členských krajín RE a zabezpečiť tak ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe.

Istanbulský dohovor, o čom je dohovor

Je postavený na štyroch pilieroch, tzv. 4 P: Prevention (Prevencia), Protection (Ochrana), Prosecution (Stíhanie), integrated Policies (Integrovaná politika), a v rámci každej z týchto oblastí prináša veľmi konkrétne opatrenia na zlepšenie ochrany žien tak, aby mohli žiť svoj život slobodne, dôstojne a bez hrozby násilia.

Zároveň sa zameriava na opatrenia, ktoré by umožnili násiliu predchádzať a znížiť tak hrozivý počet žien a dievčat vystavených rôznym formám násilia. Ak by bol tento dohovor v našej krajine ratifikovaný a následne dôsledne implementovaný, mohol by priniesť zásadný prelom v ochrane žien vystavených násiliu a ich detí pred násilím.

Dohovor trestá všetky formy násilia páchaného na ženách. Cieľom dohody je celoeurópsky rámec pre prevenciu, ochranu obetí a presadzovanie práva - 81 článkov definuje politické a právne opatrenia, ktoré štáty musia prijať na dosiahnutie týchto cieľov. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môžu obete násilia založiť akékoľvek súdne spory na našich súdoch priamo na ustanoveniach dohovoru.

Istanbulský dohovor nebol ani v roku 2023 ratifikovaný všetkými členskými krajinami EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu 10.5. 2023 v Štrasburgu hlasovali za pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu (Istanbulský dohovor) aj bez týchto krajín. 

Slovensko odmietlo dohovor ratifikovať v roku 2020.

 

[[etarget]]