Istanbulský dohovor, podstata, znenie, gender, pozitíva, negatíva, ideológia

Istanbulský dohovor, podstata, znenie, gender, ideológia, pozitíva, negatíva

Istanbulský dohovor je dokument, ktorý sa snaží zabezpečiť, aby ženy a dievčatá nemuseli žiť v strachu z násilia. Je to zaužívaný názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní v násilí na ženách a domáce násilie a boji proti nemu.

Základným cieľom Istanbulského dohovoru je „vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia" s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách. Jeho zámerom je tiež harmonizovať právne normy členských krajín RE a zabezpečiť tak ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe.

Istanbulský dohovor, znenie, podstata, gender

Je postavený na štyroch pilieroch, tzv. 4 P: Prevention (Prevencia), Protection (Ochrana), Prosecution (Stíhanie), integrated Policies (Integrovaná politika), a v rámci každej z týchto oblastí prináša veľmi konkrétne opatrenia na zlepšenie ochrany žien tak, aby mohli žiť svoj život slobodne, dôstojne a bez hrozby násilia.

Zároveň sa zameriava na opatrenia, ktoré by umožnili násiliu predchádzať a znížiť tak hrozivý počet žien a dievčat vystavených rôznym formám násilia. Ak by bol tento dohovor v našej krajine ratifikovaný a následne dôsledne implementovaný, mohol by priniesť zásadný prelom v ochrane žien vystavených násiliu a ich detí pred násilím.

Dohovor trestá všetky formy násilia páchaného na ženách. Cieľom dohody je celoeurópsky rámec pre prevenciu, ochranu obetí a presadzovanie práva - 81 článkov definuje politické a právne opatrenia, ktoré štáty musia prijať na dosiahnutie týchto cieľov. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môžu obete násilia založiť akékoľvek súdne spory na našich súdoch priamo na ustanoveniach dohovoru.

 

[[etarget]]