Sexuálne násilie - Ženy v meste

Sexuálne násilie zahŕňa množstvo foriem a prejavov násilného správania, od miernejších verbálnych až po najzávažnejšie ako znásilnenie. Ide pri ňom o narušenie duševnej a telesnej integrity osobnosti, o napadnutie či popieranie slobody druhého človeka. 

Sexuálne násilie, formy, prejavy, obeť, páchateľ

Sexuálny útok nastáva, keď jedna osoba zneužije svoju silu a sexuálnym spôsobom prekročí osobné hranice druhej osoby bez jej súhlasu. Nepatria sem teda len pohlavný styk či fyzické dotyky, ale aj psychická forma nátlaku alebo napríklad "len" šteklivé narážky či "obkukávanie", teda všetko, čo presahuje individuálne hranice v konkrétnej situácii.

Na jednej strane je teda človek, ktorý toto konanie robí, na druhej strane je človek, ktorý s tým nesúhlasí a vyjadruje nesúhlas.

Čo je sexuálne násilie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje sexuálne násilie ako  „akékoľvek sexuálne konanie zahrňujúce aj pokus o dosiahnutie sexuálneho styku, nežiadúce sexuálne poznámky a návrhy, činy smerujúce k obchodovaniu alebo inak namierené voči sexualite jednotlivca, ktoré využívajú nátlak. Vykonávať ho môže ktokoľvek, nezávisle od vzťahu medzi obeťou a páchateľom, v akomkoľvek prostredí, vrátane domova a práce".

Svetová zdravotnícka organizácia teda považuje za sexuálne násilie široké spektrum prejavov, od miernejších verbálnych až po najzávažnejšie ako znásilnenie, dokonca začleňuje pod sexuálne násilie zahŕňa aj obchodovanie s ľuďmi za účelom prostitúcie. 

Použitie nátlaku sa tu považuje za jeden zo základných znakov sexuálneho násilia, pričom nejde len o hrubú fyzickú silu, ale aj zastrašovanie, vydieranie alebo vyhrážanie sa násilím.

Štúdia Inštitútu pre výskum práce a rodiny o sexuálnom násilí páchanom na ženách z roku 2017 obsahuje výpovede 2119 žien vo veku 18 – 70 rokov. Podľa nej má 10 percent žien na Slovensku skúsenosť so sexuálnym násilím, 22 percent respondentiek zažilo násilie v destve, 63 percent po dovŕšení 15 roku života a 15 percent v detstve aj dospelosti.

[[etarget]]

Sexuálne násilie podľa trestného zákona:

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

 

http://prirodzeno.sk/sexualne-nasilie/

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/pojmy-sexualneho-nasilia/

https://www.persefona.cz/co-si-predstavit-pod-pojmem-sexualni-nasili