S rôznymi formami sexuálneho obťažovania sa stretla viac ako polovica populácie na Slovensku, konkrétne 54 percent. Najviac ohrozené sexuálnym obťažovaním sú ženy, hlavne vo veku do 34 rokov, v prípade mužov je to mladší produktívny vek.

Iba štvrtina obetí sa so svojou skúsenosťou niekomu zdôverila alebo vyhľadala odbornú pomoc. Vyplýva to z prieskumu v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý implementuje Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Ide o prvý reprezentatívny prieskum po desiatich rokoch. Naposledy sa skúsenosti so sexuálnym obťažovaním zisťovali v prieskume Agentúry pre základné práva, ktorý sa zameriaval na násilie na ženách. Vtedy slovenské ženy ohlásili, že až 49 percent z nich malo skúsenosť so sexuálnym obťažovaním za svoj život od 15 rokov.

Nedôvera a pocit hanby

Najčastejšie sa ľudia zdôverili niekomu z blízkeho okolia, s kým majú vzťahovú väzbu. Na odborníkov a inštitúcie sa obrátili v pomerne nízkej miere. "Hlavnými faktormi nenahlasovania násilia bola nedôvera a pocit hanby. Stigma, ktorá je so sexuálnym obťažovaním spojená, ako aj netrestanie a zľahčovanie obťažovania v spoločnosti sú zásadnými prekážkami pre predchádzanie a riešenie problémov spojených s následkami sexuálneho obťažovania," skonštatoval analytik Andrej Kuruc.

Počet incidentov rastie

Podľa prieskumu sa viac ako 94 percent respondentov domnieva, že by mala existovať zákonná možnosť postihovať sexuálne obťažovanie na verejnosti, a to aj vzhľadom na veľký počet incidentov.

Osem respondentov z desiatich uviedlo vyššiu mieru povedomia o legislatíve pri obťažovaní na verejnosti, ako aj o spôsoboch, ako postupovať pri sexuálnom obťažovaní. Hoci vedia, ako sa sťažovať a majú k dispozícii isté prostriedky, ako takéto obťažovanie riešiť, nevyužívajú ich.

"Je to pravdepodobne preto, že systém obrany pred sexuálnym obťažovaním je komplikovaný a trvá príliš dlhé obdobie, kým je vinník potrestaný, ak vôbec," poznamenala analytička Jana Jablonická-Zezulová.

Obťažovanie má rôzne podoby

Prieskum zisťoval výskyt viacerých foriem sexuálneho obťažovania: verbálne (nadávky, vtipy, komentáre na vzhľad), virtuálne (zasielanie neželaných sexuálnych obrázkov a fotiek), neverbálne (obkukovanie, poškuľovanie, žmurkanie či oplzlé sexuálne gestá), fyzické (dotyky, neželané bozkávanie, plesnutie po zadku alebo stisnutie, objímanie, obchytkávanie) a sexuálny nátlak (vyhrážanie sa inému človeku, že ak sa sexuálne nepodvolí, bude to mať negatívne následky).

Dotazník bol zrealizovaný na vzorke 1010 respondentov vo veku 15 až 65 rokov. Formou telefonického opytovania sa uskutočnil od 13. mája do 9. júna.