Ľudskoprávna organizácia upozorňuje, že pre ženy na Slovensku je čoraz ťažšie uplatňovať si ľudské práva, a to nielen v dôsledku vplyvov pandémie. Môžu za to škodlivé či nedostatočné politiky, ako je obmedzovanie prístupu k interrupciám, epidémia rodovo podmieneného násilia a zužujúci sa priestor pre obrankyne a obrancov ľudských práv žien a dievčat.

Ženy a dievčatá čelia v dôsledku pandémie COVID-19 neistote, násiliu a riziku ďalšej diskriminácie. Ekonomické a sociálne dôsledky či obmedzenie zdravotnej starostlivosti prehlbuje aj zvýšená miera rodovo podmieneného násilia. Slovensko však doteraz neprijalo potrebné politiky a služby, ktoré by zmiernili dôsledky epidémie sexuálneho a domáceho násilia.

Naopak, ženy a dievčatá na Slovensku čelia systematickým pokusom uprieť im právo na prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia, upozorňuje Amnesty International Slovensko.

Interrupcie a vyhláška pre ženy nad 40 rokov

Uprostred ničivých dôsledkov pandémie, keď sa mnohé ženy ocitali v sociálnej izolácii s útočníkmi a nemali kam uniknúť pred sexuálnym násilím, sa v NR SR rokovalo o celkom štyroch návrhoch obmedzujúcich prístup k včasnej interrupcii. Aj keď sa tieto pokusy podarilo zvrátiť, snahy obmedziť dostupnosť interrupcie neustali. Od 1. marca platí vyhláška Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej interrupcia na žiadosť ženy už nebude hradená z verejného zdravotného poistenia ani pre ženy nad 40 rokov.

Minister Marek Krajčí vyhlášku obhajuje ako odstránenie diskriminácie na základe veku. Amnesty International nesúhlasí: „Prístup k bezpečnej, legálnej a včasnej interrupcii je ľudským právom, a preto by interrupcia vždy mala byť hradená z verejného zdravotného poistenia. Ministrova argumentácia je cynická, pretože vyhláškou ešte viac rozšíril skupinu žien, ktorých reprodukčné práva sú porušované. Ak chce minister Krajčí naozaj odstrániť diskrimináciu, mal by iniciovať také politiky, ktoré sprístupnia interrupciu bezplatne pre všetky ženy bez ohľadu na vek,“ povedala Alexandra Demetrianová z Amnesty International Slovensko.

Podľa organizácie má Slovensko v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia žien dlhodobo nedostatky a vyhláška je ďalším regresom. V epidémii sexuálneho a domáceho násilia je bezplatná interrupcia nevyhnutné minimum pre zmiernenie extrémnych následkov pandémie na ženy a dievčatá. Popri neustávajúcich snahách obmedziť reprodukčné práva však na Slovensku čelíme aj devastujúcemu dedičstvu zastaralých zákonov týkajúcich sa znásilnenia a sexuálneho násilia, ktoré dostatočne nezohľadňujú slovenské ľudskoprávne záväzky.

„Zákon nezohľadňuje súhlas ako hranicu medzi sexom a znásilnením, čo je nesmierne kritické práve v partnerských vzťahoch. Zákon sa sústredí na násilie alebo hrozbu násilia či neschopnosť brániť sa, explicitná definícia súhlasu však chýba. Následkom takéhoto prístupu sa mnohé ženy nikdy nedostanú k spravodlivosti ani službám pre ľudí zažívajúcich sexuálne násilie. Zastaralé zákony tiež vysielajú spoločnosti hrozivý signál o tom, čo je trestuhodné a čo tolerovateľné,“ vysvetľuje Alexandra Demetrianová z AISK a dodáva, že súčasná podoba zákona o znásilnení prehlbuje stigmu sprevádzajúcu ženy, ktoré zažili sexuálne násilie a živí škodlivé mýty, ktoré vychádzajú z rodových stereotypov. Odstraňovať tabu okolo znásilnenia a zmeniť zákon tak, aby bol v súlade s ľudskými právami, je cieľom kampane Hovorme o súhlase.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Amnesty International spúšťa bezplatný online kurz pre verejnosť „Násilie páchané na ženách: Aká je úloha súhlasu“. Amnesty International ďalej upozorňuje, že v problematike sexuálneho násilia chýbajú mnohé služby a podporná sieť a infraštruktúra pre ženy zažívajúce násilie, ale aj kriticky dôležitá prevencia vo forme sexuálneho vzdelávania nielen vo základnom a strednom školstve. Organizácie za ľudské práva žien – či už sa venujú pomoci alebo prevencii – sú pritom na Slovensku dlhodobo podfinancované a štátom zanedbávané.

Šikana, útoky a stigmatizácia

Okrem dlhodobého ignorovania problému násilia na ženách, ako aj neustálych útokov na ľudské práva žien, však na Slovensku čelíme aj snahám o stigmatizáciu a diskreditáciu obrankýň a obrancov ľudských práv žien a dievčat. Tieto snahy síce nie sú novinkou, ale to neznamená, že sú menej devastujúce. Práva naopak, v období globálnej pandémie, keď mnohé ženy čelia zvýšenému riziku násilia, je každý podobný krok obzvlášť hanebný. Stigmatizácia vo verejnej diskusii či na rôznych platformách médií a sociálnych médií môžu viesť k delegitimizovaniu a zvýšenému riziku pre tých a tie, ktoré dennodenne bránia ľudské práva.

„Šikanujúce kroky ohľadom financovania na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, neustále snahy o obmedzovanie reprodukčných práv, pochovanie Istanbulského dohovoru alebo nehanebné vymazávanie rodovej rovnosti pod zámienkou ochrany tradičných či náboženských hodnôt, ako aj diskreditujúce útoky voči aktivistom a aktivistkám sú v rozpore so záväzkami Slovenska v oblasti ľudských práv, ktoré hovoria jasne – Slovensko, podobne ako aj ostatné krajiny, musí dôsledne chrániť ľudské práva žien a dievčat, robiť všetky vhodné kroky pre to, aby sa súčasná situácia, keď ženy a dievčatá stále čelia enormnej nerovnosti, zvrátila; v neposlednom rade chrániť obrancov a obrankyne ľudských práv pred podobnými ohrozeniami bez ohľadu na ich politické presvedčenie a bez ohľadu na vývoj politickej situácie na Slovensku,“ povedal riaditeľ AI SK Rado Sloboda.

Pri príležitosti MDŽ zároveň AI Slovensko zdôrazňuje dôležitú úlohu obrankýň a obrancov ľudských práv žien, ktoré stoja v čele zápasu za spravodlivosť, rovnosť a udržateľný rozvoj pre všetkých ľudí po celom svete. Nielen počas MDŽ, ale v priebehu všetkých dní by sme sa mali pridať k ich dôležitej práci pri obrane ľudských práv, ako aj ku kritike škodlivých patriarchálnych mocenských štruktúr, ubližujúcich spoločenských noriem a stereotypných rodových rolí.