Anna Záborská, ktorá za klub OĽaNO predkladá návrh zákona o umelom prerušení zákon, často opakuje, že je to právna úprava, ktorá má ponúknuť pomoc ženám tak, aby ich sociálny a ekonomický stav nebol dôvodom pre interrupciu. 

Možnosť voľby k interrupciám: zhorší sa postavenie žien

Ženská organizácia Možnosť voľby poslanecký návrh analyzovala a konštatovala, že  “hlavnou podstatou návrhu je vytvoriť zásadné prekážky v prístupe žien k bezpečným interrupciám a obmedziť ich reprodukčné a iné práva.” To môže podľa nej ešte viac zhoršiť ťažkú životnú situáciu chudobných žien, matiek samoživiteliek, žien z vidieka a žien zažívajúcich násilie.   

Podľa Adriany Mesochoritisovej z organizácie Možnosť voľby návrh zákona OĽANO “neprináša potrebné systémové zmeny, nezameriava sa na odstraňovanie diskriminácie žien či násilia páchaného na ženách, alebo na zavedenia sexuálnej výchovy či bezplatnej antikoncepcie, ktoré sú pre znižovanie interrupcií najúčinnejšou stratégiou.” 

Ochrana plodu, nie žien

Návrhu vytýka “ideologický zámer oslabiť a obmedziť práva žien.” Predkladateľov a predkladateľkám ide podľa nej najmä o ochranu plodu a nie o zdravie a životy žien. Súčasné znenie, podľa ktorého “zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva” navrhujú predkladateľky a  predkladatelia upraviť nasledovne: ”Tento zákon ustanovuje podmienky umelého ukončenia tehotenstva so zreteľom na ochranu plodu.“ 

Ak by NR SR navrh OĽANO prijala, podkopala by tým dodržiavanie záväzkov Slovenska vyplývajúcich z medzinárodných ľudskoprávných zmlúv, ktoré garantujú ženám právo na zdravie, súkromie, informácie, ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním a dodržiavanie princípov nediskriminácie a rovnosti pri uplatňovaní práv, konštatuje organizácia Možnosť voľby.

Dlhšia povinná čakacia doba

Pri jednotlivých návrhoch kritizujú hlavne návrh, aby sa povinná čakacia doba, počas ktorej žena nemôže podstúpiť interrupciu, predĺžila zo súčasných 48 hodín na najmenej 96 hodín.

“Povinnosť podrobovať sa akejkoľvek povinnej čakacej dobe  pred vykonaním interrupcie je pritom v príkrom rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj so zdravotnými štandardmi.”

Povinné čakacie doby pred interrupciou ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien a vážne spochybňujú ich rozhodovacie schopnosti a obmedzujú ich právo na rešpektovanie autonómneho rozhodovania. V kombinácii s povinným zaujatým poučením, ktorého obsahom sú medicínsky nepresné a skreslené informácie, sa negatívne účinky povinnej čakacej doby ešte prehlbujú.

Ženské organizácie pripomínajú, že “povinné čakacie doby často vedú aj k vyšším nákladom súvisiacim s umelým prerušením tehotenstva. Ženy musia navštíviť zdravotnícke zariadenie minimálne dvakrát; raz, aby požiadali o zákrok, a druhýkrát, aby ho podstúpili.”

Ženy žijúce na vidieku môžu byť pri návštevách zdravotníckeho zariadenia nútené prekonávať pomerne veľké vzdialenosti; ženy žijúce v chudobe nemusia mať prístup k potrebnej doprave a finančným zdrojom; matky, ktoré sa samy starajú o deti, môžu mať pre rodinné povinnosti problém nájsť si čas na opakované návštevy zdravotníckeho zariadenia. Okrem toho, u žien a dospievajúcich dievčat ohrozených násilím môžu nevyhnutné opakované návštevy zdravotníckeho zariadenia závažne ohroziť ich bezpečnosť, najmä v prípade, keď ich rozhodnutie podstúpiť interrupciu nemá podporu ich intímneho partnera alebo iných rodinných príslušníkov.

Informácie ženám od cirkvi

Návrh tiež umožňuje, aby informácie, ktoré sú povinným obsahom poučenia, vrátane medicínskych informácií o interrupcii, ktoré má lekár povinnosť odovzdať žene pred poskytnutím informovaného súhlasu, mohli vyhotovovať aj občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi alebo náboženské spoločnosti. 

Predložený návrh OĽANO, aby takého písomné informácie mohli vyhotovovať aj napr. cirkvi a náboženské spoločnosti, treba čítať aj v tomto kontexte. Ak by k týmto zmenám došlo, tak v praxi to bude znamenať, že ženy budú zo zákona podrobované poučeniu, ktoré nebude založené na medicínsky presných informáciách, ale naopak na nábožensky podfarbených, manipulatívnych a skreslených informáciách.

Dve nezávislé lekárske správy

Návrh tiež podmieňuje vykonanie interrupcie zo zdravotných dôvodov, ktoré je potrebné preukázať dvoma nezávislými lekárskymi správami  lekárov z odlišných zdravotníckych zariadení.

"Požadovať dve lekárske správy od lekárov, ktorí nepracujú v tom istom zariadení, bude mať  negatívny dopad predovšetkým na tie ženy, ktoré si nebudú môcť či už z finančných, osobných,  rodinných alebo iných dôvodov dovoliť cestovať, aby si mohli požadované správy včas zadovážiť,” hovorí Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby, ktorá je tiež členkou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčkou Výboru pre rodovú rovnosť.

Predkladateľky a predkladatelia tiež požadujú od žien, aby poskytli údaje aj o iných ako zdravotných dôvodoch umelého prerušenia tehotenstva (napríklad nepripravenosť byť matkou, rozchod alebo iné problémy v partnerskom vzťahu). 

“Povinnosť uviesť dôvod, pre ktorý sa žena rozhodla prerušiť svoje tehotenstvo a požiadať o interrupciu, je v rozpore s §4 zákona č. 73/1986 Zb., ktorý  zaručuje právo na prístup k interrupcii bez potreby špecifikácie dovodov, t.j. zaručuje interrupciu na žiadosť a to do 12. týždňa tehotenstva,” uviedla Mesochoritisová v analýze, kde rozoberá všetky štyri poslanecké zákony k interrupciám.

Požiadavka, aby žena uviedla dôvody svojho rozhodnutia a navyše tak urobila počas toho, ako o interrupciu žiada, je tiež v rozpore s ľudskoprávnymi a zdravotnými štandardmi, podľa ktorých sa má interrupcia poskytovať spôsobom, ktorý rešpektuje dôstojnosť a súkromie ženy. Navyše to môže u niektorých žien vyvolať dojem, že uvedenie dôvodu pre interrupciu je podmienkou pre samotné poskytnutie interrupcie.

K organizácii Možnosť voľby sa pridali aj ženské organizácie ASPEKT a Povstanie pokračuje a spolu vyzvali poslancov a poslankyne, aby “nezneužívali práva a nevyužívali životy a telá na politický obchod.” Vyzývajú poslancov a poslankyne, aby "predložené návrhy zákonov nepodporili a vyjadrili tak solidaritu so všetkými ženami v tejto krajine." Poslanci a poslankyne žiadajú, aby odmietli “všetky návrhy na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám, ktoré znamenajú tvrdý zásah do ľudských práv žien a podkopávajú princípy sekulárneho demokratického štátu".