Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili návrhy, ktoré riešili sociálnu a platovú diskrimináciu. Ľudia, ktorí vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne, nemali podľa návrhu zákona o sociálnom poistení čakať do dôchodkového veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského dôchodku.

Zníženie platového rozdielu

Okrem toho mali mať niektorí zamestnávatelia v rámci návrhu o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou dve povinnosti, ktoré mali viesť k zníženiu rozdielov v príjmoch žien a mužov. Obidva zákony predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

V súčasnosti majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa len v období jedného roku od smrti manžela/manželky a následne až po dosiahnutí dôchodkového veku. Predkladaný návrh mal odstrániť sociálnu diskrimináciu voči ľuďom, ktorí vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne dieťa. Musia totiž čakať až do dosiahnutia dôchodkového veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského dôchodku v prípade, že ich manžel alebo manželka zomrie.

Antidiskriminačný zákon sa týkal dlhodobo pretrvávajúceho problému platových rozdielov medzi ženami a mužmi. Pre vybrané skupiny zamestnávateľov ustanovoval povinnosť prijímať osobitné informačné opatrenia. Týkalo sa to orgánov verejnej moci, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych podnikov, obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu, ako aj súkromných zamestnávateľov s najmenej 50 zamestnancami. Zamestnávateľom sa mali ustanoviť dva typy povinností.

Zverejňovanie údajov o odmeňovaní mužov a žien 

Prvou bolo zverejňovanie štatistických údajov o odmeňovaní žien a mužov. Zároveň nemalo ísť o zverejňovanie platov konkrétnych ľudí, ale o platové rozdiely medzi nimi na konkrétnych pozíciách.

Druhou bolo doplnenie analytických údajov (porovnávacia správa), pokiaľ sa u zamestnávateľov s aspoň 500 zamestnancami a zamestnankyňami platové rozdiely naďalej prehlbujú. Porovnávacia správa mala obsahovať podrobné zdôvodnenie zisteného stavu. Mala zahŕňať skutočnosti preukazujúce dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania i návrhy na zníženie rozdielov pri odmeňovaní v zamestnaní. Doručovať sa mala každoročne Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR do 31. augusta v elektronickej podobe.

Návrh zákona poskytoval možnosť uviesť porovnávaciu správu v rámci výročnej správy. Špeciálnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorému by bola uložená povinnosť vypracovať správu,  bolo prerokovanie jeho návrhu so zástupcami zamestnancov a zamestnankýň. Zástupcovia ju mohli skontrolovať a uviesť k nej vlastné pripomienky. Kontrola novoustanovených povinností mala byť zverená inšpektorátom práce.

Pre naplnenie vyváženia administratívnej povinnosti sa mala znížiť administratívna náročnosť pri podávaní prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom a zamestnankyniam vyplatil zamestnávateľ. Týkalo sa to prehľadu o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac. Lehota na podávanie prehľadu je v súčasnosti do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Schválením návrhu sa mala zmeniť na koniec kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.