Rómske dievča zo znevýhodnenej komunity v Jarovniciach zažalovalo Ministerstvo školstva, ktoré jej počas pandémie Covid-19  nezabezpečilo rovný prístup k online dištančnému vzdelávaniu.

Poradňa pre občianske a ľudské práva jej zabezpečila bezplatné právne zastupovanie v súdnom konaní, keďže dievča nemalo prístupu k vzdelaniu počas pandémie Covid-19 kvôli obmedzenému pripojeniu na internet a digitálnym technológiám.

Prvý rozsudok svojho druhu

Súd je žalobe vyhovel a priznal odškodnenie v celej požadovanej výške 3000€. Ide o prvý rozsudok svojho druhu nielen na Slovensku, ale i v Európe, ktorý poukázal na znevýhodnenia v prístupe digitálnym technológiám a internetu, ktorým čelia niektoré skupiny v slovenskej spoločnosti a ktoré majú širší systémový charakter.

Na súd sa obrátila stará mama dievčaťa. „Rozhodla som sa podať žalobu na súd, lebo rómske deti sa počas Covidu neučili a škola sa o nich nezaujímala. Len raz v týždni im priniesli nejaké pracovné listy. Vnučka bola prváčka. Nechcela som, aby  zabudla to, čo sa naučila predtým. Škola podľa mňa neučila rómske deti tak, ako by mala a vnímala som to ako diskrimináciu. Som rada, že mi súd dal za pravdu,“ povedala Veronika Duždová, stará matka žalobkyne, k rozhodnutiu súdu.

O závažnom zlyhaní štátu hovorí aj Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa žalobkyne. „Štát nezabezpečil v čase pandémie kvalitné vzdelávanie pre rómske deti, ktoré nemajú prístup k internetu, digitálnym technológiám a nemajú digitálne zručnosti. Je zrejmé, že na vzdelávanie týchto detí štát na dlhé mesiace zabudol. Neprijal účinné opatrenia, ktoré by odstránili prekážky v prístupe k zavedenému dištančnému vzdelávaniu, ktorým tieto deti čelili. Tento rozsudok má však ešte ďalší - omnoho širší rozmer. Slovenské súdy ním po prvýkrát poukázali na existujúcu „digitálnu priepasť“ medzi väčšinovou spoločnosťou a znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, ktorá sa v dnešnej digitálnej dobe čoraz viac zväčšuje. Tá znevýhodnené skupiny v našej spoločnosti diskriminuje v mnohých oblastiach života. Súd potvrdil, že štát musí túto diskrimináciu odstraňovať.“

Dievča nemalo internet ani počítač

Rómske dievča z marginalizovanej komunity  v Jarovniciach podalo žalobu proti Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v novembri 2022. V žalobe namietalo, že štát čase prerušenej prezenčnej výučby na základných školách počas pandémie Covid-19 zaviedol dištančné vzdelávanie, ktoré však predpokladalo prístup k internetu a digitálnym technológiám, vlastný počítač a počítačové zručnosťami. Tie však dievča, ani jej rodina nemali a štát ich nijako nezabezpečil.

Škola v čase prerušenej prezenčnej výúčby vzdelávala rómske deti iba distribúciou pracovných listov na týždennej báze, pričom im pri ich vypracovávaní neposkytovali podporu a ani ich nevyhodnocovala.  

Žalobkyňa v konaní dávala do popredia aj širší systémový charakter tohto problému. Poukazovala na výskumné zistenia, ktoré potvrdzovali, že rovnakým znevýhodneniam v prístupe k vzdelaniu ako ona, čelilo počas pandémie na Slovensku obrovské množstvo rómskych detí.

Okresný súd v Prešove rozsudkom zo dňa 6.11.2023 žalobe v celom rozsahu vyhovel. Rozhodol, že štát sa dopustil diskriminácie v prístupe k vzdelaniu z dôvodu  sociálneho pôvodu, majetku a rómskeho etnického pôvodu žalobkyne a porušil aj jej právo na prístup k informáciám. Ďalej rozhodol, že štát  neprijal primerané opatrenia vrátane zabezpečenia prístupu k internetu a digitálnym technológiám, ktoré by zabezpečili rovný prístup žalobkyne  k vzdelaniu v čase prerušenej prezenčnej výučby počas pandémie Covid-19.

Zároveň zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy v sume 3000€. Súd v rozsudku uviedol, že  úlohou štátu počas pandémie covid bolo nevyhnutne prijať opatrenia na zmiernenie jej účinku a to aj poukazom na nerovnosť detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Súd nespochybnil nutnosť riešenia situácie počas pandémie za účelom ochrany zdravia a života ľudí. Zároveň však zdôraznil, že štátom prijaté opatrenia mali reagovať na existujúcu nerovnosť marginalizovaných skupín.

Vytkol štátu, že nevykonal žiadne dočasné vyrovnávacie opatrenia na prekonanie tejto nerovnosti, aj keď mu to legislatíva umožňuje. Za takejto situácie sa podľa súdu štartovacia čiara do životov žiakov z marginalizovaných rómskych komunít oproti iným žiakom nevyhnutne vzdialila.

Prvý verditkt v tzv. digitálnej priepasti

Rozhodnutie súdu  je prelomové, keďže ide o prvé rozhodnutie vo veci tzv. “digitálnej priepasti“ nielen na Slovensku, ale i v Európe. Pandémia Covidu-19 jasne ukázala zásadný význam prístupu k internetu pre život ľudí a pre spoločnosť, vrátane jeho nevyhnutnosti pre moderné vzdelávanie.

Vo viacerých krajinách je preto právo na prístup k internetu oficiálne uznané ako jedno zo základných ľudských práv. Štát síce nemá povinnosť zabezpečiť internet pre kažedého, ale ak podmieni prístup k vzdelaniu povinnosťou mať dostatočné technologické vybavenie a pripojenie, ako v prípade dištančného online vzdelávania, mal rómskym deťom z marginalizovaných komunít zabezpečili rovný prístup k internetu, potrebným digitálnym technológiám aj zručnostiam.

Ak takého opatrenia štát zaviesť nemohol, mal v čase prerušenej prezenčnej výučby zabezpečiť účinné základné vzdelávanie aj inými prostriedkami ako prostredníctvom digitálnych technológií. Rozhodnutie nie je právoplatné a žalovaná strana sa môže voči nemu odvolať.