Sebaláska sa dnes stáva čoraz zložitejšiu a aktuálnou témou, najmä pre mladé dievčatá a ženy, ktoré sú vystavené neustálemu tlaku zo sociálnych médií. Výskum z roku 2021, ktorý uverejnila Woman Deliver Digital University ukazuje, že viac ako polovica dievčat verí, že toxické obsahy sociálnych sietí spôsobujú nižšiu sebahodnotu.

Sebahodnota a sebaláska dievčat

Rozhovor Andrey Vadkerti s koučkou a strategičkou vzdelávania Silviou Gallovou pre projekt I SEE ME, zameraný na tému ženskej sebahodnoty, ponúka zaujímavý pohľad na to, čo skutočne znamená sebaláska, ktorá je kľúčovým faktorom v budovaní vlastnej sebahodnoty.

Spolu so Silviou sa pozrieme na tri hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú náš pocit vlastnej hodnoty a vplyv sociálnych sietí na sebahodnotu nás a našich detí.

Vzťah s rodičmi a identita rodiny

Silvia v rozhovore upozorňuje na dôležitosť vzťahu s rodičmi ako prvý a dôležitý faktor formujúci našu sebahodnotu. Táto vzniknutá vzťahová väzba, to ako nás naši rodičia dosycujú, reagujú na naše potreby a aký máme s nimi blízky vzťah, môže ovplyvniť náš pocit vlastnej hodnoty.

Taktiež zdôrazňuje význam rodinnej identity - ako vnímame svoju rodinu a aké presvedčenia o nej nesieme. Vnímame sa ako rodina, ktorá je vzájomne podporujúca, alebo sa skôr všetci staráme sami o seba? Tieto prvky môžu mať vplyv na to, ako vnímame sami seba.

Pocit z vlastného tela a význam sociálnych sietí

Postupným dozrievaním sa náš pocit zo svojho tela mení a Andrea Vadkerti poukazuje na problémy, ktoré môžu nastať, keď sa mladé dievčatá a ženy snažia kopírovať ideály krásy, ktoré vidia na sociálnych sieťach. Silvia zdôrazňuje, že mnohé z nás sa porovnávajú s tými, ktorí vyzerajú dokonale, a často sa sústredia na negatívne aspekty svojho tela. Významným faktorom sú sociálne siete, ktoré podnecujú túžbu byť dokonalé a podporujú porovnávanie sa s ostatnými.

Rodičia a mladá generácia

Ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom budovať pozitívny pocit vlastnej hodnoty v dobe, keď sú vystavené tlaku sociálnych sietí? Silvia radí, že rozhovor a porozumenie s deťmi je kľúčom.

Výskum z roku 2021, ktorý uverejnila Woman Deliver Digital University hovorí, že až 4 z 5 dievčat by si želali, aby sa s nimi rodičia rozprávali o tom, ako zvládať toxické rady na sociálnych sieťach. Zameranie sa na to, čo dieťa sleduje na sociálnych sieťach a prečo, môže pomôcť otvoriť dialóg a budovať vzájomnú dôveru.

 

Tu sú rady Silvie Gallovej rodičom a dospelým, ktorí sa snažia pomôcť mladým dievčatám:

1. Viesť otvorený dialóg: Rodičia by mali byť otvorení k rozhovoru o tom, čo dievčatá sledujú na sociálnych sieťach, a prečo ich to zaujíma. Rozhovor by mal byť neodsudzujúci a zameraný na porozumenie.

2. Inšpirácia a pozitívna spätná väzba: Rodičia môžu zdieľať pozitívne aspekty osobností, ktoré dievčatá sledujú, a zdôrazniť, že každý je jedinečný. Podpora by mala byť zameraná na inšpiráciu a sebavedomie.

3. Zabezpečiť bezpečný vzťah: Dôležité je mať vzťah založený na dôvere a bezpečí, kde dievčatá môžu hovoriť o svojich pocitoch a obavách.

4. Rozmýšľať racionálne: Je dôležité uvedomiť si, že to, čo vidíme na sociálnych sieťach, nie je vždy realita. Racionálne uvažovanie a schopnosť kriticky hodnotiť obsah môže pomôcť zmierniť negatívny vplyv.

Podľa Woman Deliver Digital University ďalej viac ako polovica dievčat verí, že toxické obsahy sociálnych sietí spôsobujú nižšiu sebahodnotu. Sebaláska a pocit vlastnej hodnoty sú komplexnými témami, ktoré ovplyvňujú nás všetkých, najmä mladú generáciu v dobe sociálnych sietí. Budovanie zdravého vzťahu k sebe vyžaduje vnútornú prácu a porozumenie samým sebe.

Sociálne siete môžu byť zdrojom inšpirácie, ale aj nezdravého tlaku, a preto je dôležité, aby sme mali otvorený dialóg s našimi deťmi a ukázali im, že sú dôležití a hodnotní takí, akí sú. Sebaláska je cesta a proces, ktorý je všetkým spoločný, a môže byť prechodný, ale s podporou a porozumením môžeme nájsť zdravú rovnováhu medzi vnútornou a vonkajšou hodnotou.

Tejto a ďalším témam  spojeným so sebahodnotou sa bude venovať konferencia I SEE ME už 25.novembra.