Neboli ste tento rok na dovolenke a nevyužili ste možnosť uplatniť si u zamestnávateľa rekreačný poukaz?  Chystáte sa na predĺžený víkend, na halloweensky alebo na silvestrovský pobyt? Pôjde vaše dieťa  počas jesenných a zimných prázdnin do denného alebo iného tábora? Ak áno, nezabudnite využiť možnosť preplatenia časti nákladov zamestnávateľom.

Povedzme si, kedy a za akých podmienok by ste mali nárok na preplatenie rekreačného preukazu.

Kto má nárok na rekreačný preukaz

Povinnosť preplácania rekreačných poukazov má len zamestnávateľ pri počte 50 a viac zamestnancov. Pri nižšom počte zamestnancov môže, ale nemusí zamestnávateľ rekreačné poukazy preplácať.

Nárok na príspevok na rekreáciu, respektíve na rekreačný poukaz má v roku 2021 zamestnanec povinného alebo nepovinného platiteľa po splnení nasledovných podmienok:

  • ku dňu začatia rekreácie pracuje u daného zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov 

  • príspevok si uplatní v jednom kalendárnom roku len u jedného zamestnávateľa

  • zamestnanec musí dokladovať splnenie podmienok a tiež úhradu rekreácie.

Koľko preplatí zamestnávateľ

Zamestnávateľ Vám preplatí  55% oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac 275 eur v kalendárnom roku. Pri kratšom pracovnom úväzku sa musí príspevok pomerne krátiť .

Oprávnené výdavky sú:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenska. 

  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenska.

  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenska, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby.

  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenska pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Ilustračné foto - TASR

V prvých troch bodoch sa dokladuje pobyt v rekreačnom zariadení na Slovensku. Spoločným znakom je, že musí ísť vždy aspoň o dve prenocovania na území Slovenska. Môže to byť rekreácia alebo víkendový pobyt, alebo iný tematický pobyt. 

Do výdavkov sa zahrnie hodnota ubytovania, stravovania v zariadení, kde je ubytovanie a tiež ostatných služieb, ktoré sú poskytnuté daným zariadením. 

Preplatiť sa môžu  preukázané výdavky na zamestnanca, manželského partnera zamestnanca, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti alebo osvojené dieťa a tiež aj na inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti. 

Napríklad, pokiaľ bude vstup do aquaparku ponúknutý v ubytovaní a následne bude aj na doklade o ubytovaní, alebo na faktúre o ubytovaní, potom ho môžeme zahrnúť do výdavkov.

Ale pokiaľ  prinesiete  samostatný doklad o vstupe do aquaparku, ktorý nie je súčasťou dokladu o ubytovaní, nemôže byť takýto doklad zahrnutý do oprávnených výdavkov.

Výdavky preukážete najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie  účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. To znamená, že na faktúre alebo inom doklade o ubytovaní budete ako objednávateľ uvedený Vy.

Aby ste mohli zamestnávateľovi predložiť zo zákona požadované doklady, nezabudnite si v ubytovacom zariadení zabezpečiť vystavenie potrebného dokladu o ubytovaní.  Stačí povedať, že budete potrebovať doklad na uplatnenie preplatenia rekreácie u zamestnávateľa.

Expertka Pšenková: Chyby robia zamestnanci i zamestnávatelia 

“Toto je veľmi dôležité, pretože my s našimi klientmi často riešime, že si ich zamestnanci nevypýtajú v rekreačnom zariadení správny doklad  s kompletnými údajmi potrebnými k posúdeniu nároku a následnému vyplateniu,” hovorí Júlia Pšenková, expertka na mzdové účtovníctvo zo spoločnosti Consultare Digital s.r.o., ktorá robí digitálne účtovníctvo.

Chyby nerobia len zamestnanci, ale aj zamestnávatelia.“Najčastejšiu chybu, ktorú robia zamestnávatelia je, že si dôsledne neskontrolujú splnenie podmienok nároku na rekreačný poukaz a neskrátia alikvotne príspevok pri kratšom pracovnom úväzku,” dodáva Júlia Pšenková. 

Pripomína, že podmienky uplatnenia rekreačného poukazu sú jasne stanovené a pri ich preplatení musí zamestnávateľ preveriť, či boli splnené. Konkrétne potrebuje vidieť na doklade o ubytovaní, alebo faktúre za ubytovanie dobu od – do, aby  vedel skontrolovať, či bola dodržaná podmienka aspoň dvoch nocí pobytu v danom zariadení. Okrem toho musí skontrolovať aj osoby, ktoré sa pobytu zúčastnili, keďže nárok na preplatenie je len na osoby vyššie uvedené. Manželského partnera a deti môže preveriť sobášnym listom, rodným listom, dokladom o zverení do náhradnej starostlivosti alebo o osvojení dieťaťa. Osobu žijúcu v spoločnej domácnosti podloženým písomným prehlásením o tom, že s touto osobou žije v spoločnej domácnosti.

Denné tabory bez prenocovania

V prípade organizovaných viacdňových aktivít a zotavovacích podujatí  počas školských prázdnin na území Slovenska pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom nie je podmienka prenocovania. Môže ísť o viacdenný pobyt s prenocovaním, alebo o takzvané denné tábory bez prenocovania.

Zamestnávateľ Vám poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne, ak sa s vami  nedohodne inak.

Okrem splnenia podmienok ubytovania musíte dokladovať aj úhradu pobytu. Úhrada musí byť vykonaná priamo vami  alebo z účtu manželského partnera.

Ak pôjdete na pobyt alebo  rekreáciu na prelome rokov, príspevok  na rekreáciu sa bude prednostne považovať za príspevok  za kalendárny rok, v ktorom sa rekreácia začala. Ak by ste však mali príspevok za rok 2021 už uplatnený, môžete si pobyt na prelome rokov uplatniť aj z nároku nasledujúceho roka, to znamená z nároku 2022.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok nebude rekreačný poukaz podliehať dani zo závislej činnosti a nebude vstupovať do vymeriavacieho základu pre odvod zamestnanca a zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne. To znamená že zamestnávateľ vám vyplatí aj v čistom plnú dávku príspevku nekrátenú o daň a odvody.