Až 42 percent žiakov a žiačok stredných škôl vo veku 18 a viac rokov neabsolvovalo žiadnu formu sexuálnej výchovy. A 71 percent z tých, ktorí výučbu absolvovali, ju malo obsiahnutú v rámci iných predmetov ako občianska či etická výchova. Vyplýva to z prieskumu feministickej organizácie Možnosť voľby z roku 2019, podľa ktorého majú slovenské školy nedostatočné a nejednotné osnovy sexuálnej výchovy.

Kvalitná sexuálna výchova pre mladých

Sexuálnej výchove, alebo výchove k manželstvu a rodičovstvu, ako je ukotvená v našom vzdelávacom systéme, sa venuje len okrajová pozornosť. Kvalitná sexuálna výchova je pritom jedným z kľúčových prostriedkov pri znižovaní nežiadúcich tehotenstiev, zároveň vzdeláva mladých ľudí v oblasti zdravia a sexuality. Na neurčité a nejednotné osnovy sexuálnej výchovy opakovane upozorňujú odborníci aj ľudskoprávne inštitúcie.

Chýbajú osnovy aj učebný materiál Podľa výsledkov prieskumu organizácie Možnosť voľby sa žiaci a žiačky na školách v oblasti sexuality vzdelávajú vo výrazne rôznom rozsahu a kvalite. Osnovy výuky nie sú jednoznačne a dostatočne zadefinované.

“V dôsledku toho môžu mať učiteľky pochybnosti o adekvátnosti výučby, ktorú poskytujú a môže tiež dochádzať k tomu, že témy súvisiace so sexuálnou výchovou sa vo výučbe vynechávajú alebo nie sú dostatočne zastúpené,” vysvetľuje jedna z autoriek výskumu Alexandra Ostertágová.

“Je preto potrebné nanovo definovať kvalitný vzdelávací obsah, ktorý by korešpondoval s medzinárodnými štandardmi v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy.”

Učitelia a učiteľky nemajú prípravu 

Budúci učitelia a učiteľky nedostávajú na vysokej škole dostatočnú prípravu k výuke sexuálnej výchovy. Častým problémom je aj chýbajúci výučbový materiál. Ten si vo veľkej miere musia zabezpečovať sami. Kvalita výuky tak veľmi záleží od individuálnej snahy učiteľa. Ak pedagóg nejaví záujem predmet učiť, ľahko môže nastať situácia, keď sa k žiakom nedostanú ucelené informácie z oblasti zdravia a sexuality.

Ilustračné foto - pexels.com

Osnovy sexuálnej výchovy si zvyčajne delia vyučujúci rôznych predmetov. Ak sa pedagógovia aktívne neskoordinujú, aby zabezpečili ucelenú výuku, dostanú sa k žiakom nanajvýš čiastkové informácie. Zároveň sa témy súvisiace so sexualitou vyučujú najmä vo vyšších ročníkoch základných škôl, na ktoré veľa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia kvôli nedostatočnej podpore vo vzdelávaní nedosiahne. Učitelia nemajú dostatočnú podporu

Prieskum organizácie Možnosť voľby ukázal, že na školách nie je pre sexuálnu výchovu vyhradený dostatočný priestor. Predmety, ktorých súčasťou je výchova k manželstvu a rodičovstvu, na niektorých školách úplne chýbajú alebo je ich výuka výrazne redukovaná. Predovšetkým stredné školy s praktickým vyučovaním obmedzujú teoretické predmety, akým je aj sexuálna výchova.

Rozdielny rozsah a kvalita 

Dochádza tak k výrazným rozdielom v objeme relevantných a objektívnych informácií, ktoré deti a mladí ľudia na školách dostávajú. “Žiačkam a žiakom sa dostáva vzdelávanie v oblasti sexuality v inom rozsahu aj kvalite. Jedným z dôvodov je, že učiteľky a učitelia nemajú v tejto oblasti systematickú podporu,” myslí si Adriana Mesochoritisová, zástupkyňa organizácie Možnosti voľby a autorka výskumu.

Podľa Mesochoritisovej je veľkým problémom chýbajúca metodika a pomôcky, ktoré by učitelia mohli pri výučbe použiť. Prístup k sexuálnej výchove pre všetkých Ak chceme na Slovensku zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v oblasti sexuálnej výchovy, sú potrebné nové metodické a učebné materiály.

“Ich dostupnosť by súčasne zvýšila pravdepodobnosť, že sa žiačkam a žiakom dostanú kvalitné a objektívne informácie. Najmä v súčasnom pretlaku často nespoľahlivých informácií môže byť odkázanosť na vyhľadávanie učebných materiálov prostredníctvom internetu rizikom,´” objasňuje potrebné zmeny vo výuke Alexandra Ostertágová.

Autorky výskumu odporúčajú zaviesť na školách samostatný predmet sexuálnej výchovy. Prinajmenšom prízvukujú nutnosť vzorových dokumentov a osnov, ktorými sa učitelia a učiteľky môžu riadiť a skoordinovať výuku o sexualite v rámci viacerých predmetov. Pedagógovia často prichádzajú na školy bez znalostí s výučbou sexuálnej výchovy. Je preto potrebné zmapovať vzdelávanie na vysokých školách a poskytnúť budúcim učiteľom kvalitnú prípravu. 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že sexuálna výuka býva často redukovaná alebo úplne chýba. Je kľúčové vytvoriť priestor pre všetkých žiakov a žiačky bez rozdielu a zabezpečiť tak mladým ľuďom na Slovensku prístup ku kvalitnej sexuálnej výchove. Združenie Možnosť voľby, ktoré sa dlhodobo venuje rodovej rovnosti a dodržiavaniu ľudských práv, odprezentovalo výsledky prieskumu zameranom na výučbu sexuálnej výchovy na Slovensku minulý týždeň pri okrúhlom stole ako súčasť projektu Nebuďte ticho s nami!.

O opatreniach, ktoré považujú za nevyhnutné prijať, aby mali deti a mladí ľudia zabezpečené právo na kvalitné vzdelávanie, diskutovali zástupkyne občianskeho sektora, nezávislých inštitúcií a štátnych inštitúcií.