Zvolenie poslanca Mareka Krajčího za predsedu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo kritizuje feministická organizácia Možnosť voľby, ktorá upozorňuje na viacerého jeho pochybenia v pozícii ministra zdravotníctva. Krajčí bol ministrom necelý rok od 21. marca 2020, teda v čase  prvej vlny pandémie Covid-19. Odstúpil z funkcie 12. marca 2021. 

“Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo nerešpektovať ľudské práva žien a počas pandémie minister odporúčal nevykonávať interrupcie. Čas však hrá pri umelom prerušení tehotenstva zásadnú úlohu, pretože zákon umožňuje vykonanie interrupcie do 12 týždňov. Je preto absurdné, aby ministerstvo očakávalo od žien, že s interrupciou pre pandémiu počkajú,” uviedla organizácia vo vyhlásení.

Krajčí ako minister porušoval práva žien

Právnička Janka Debrecéniovej zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť v apríli 2020 uviedla, že odmietnutie interrupcie je protiústavné aj v čase pandémie. Zákon podľa nej porušovalo ministerstvo i lekári.

“Podľa ústavného zákona, ktorý vytvára záväzný rámec pre vyhlásenie núdzového stavu a fungovanie štátu počas neho, nie je obmedzovanie práv v kontexte práva žien na interrupciu vôbec možné. Ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odmietajú vykonávať interrupcie, dopúšťajú sa tým priameho porušenia zákona a ľudských práv žien, ktoré nemá vôbec nijakú oporu v legislatíve upravujúcej núdzový stav,” hovorí Debrecéniová.

Štatutárka Možnosti voľby Adriana Mesochoritisová už vtedy upozorňovala, že rezort mal podniknúť úplne iné kroky: „Ak chcel Marek Krajčí ako vtedajší minister zdravotníctva ochrániť zdravie žien, ktoré majú zo zákona právo na interrupciu, mal sa inšpirovať vo Veľkej Británii, v Írsku alebo vo Francúzsku, kde prijali opatrenie, že v čase epidémie majú ženy prístup k medikamentóznej interrupcii v skorých štádiách tehotenstva aj v domácom prostredí. V praxi to znamená, že ženy, ktoré nechcene otehotnejú, si môžu tehotenstvo ukončiť doma pomocou tabletiek, s podporu telefonických alebo elektronických zdravotníckych konzultácií.“

Krajčí spoplatnil ženám nad 40 rokov interrupciu

Minister Krajčí tiež iniciatívne presadil, aby už ani ženám nad 40 rokov nebola interrupcia hradená z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva schválilo vyhlášku, ktorou vyňalo interrupciu u tejto vekovej skupiny z katalógu úkonov vykonaných zo zdravotných dôvodov. Tento krok ministerstvo cynicky zdôvodnilo „odstránením diskriminácie žien mladších ako 40 rokov“, pričom išlo naopak o rozšírenie rodovo podmienenej diskriminácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na ženy v každom veku.

Možnosť voľby opakovane vyzývala Ministerstvo zdravotníctva SR pod vedením Krajčího, aby konalo v súlade so záväzkami SR v oblasti ochrany ľudských práv. Teda, aby namiesto reštrikcií zlepšovalo podmienky reprodukčnej starostlivosti a odstraňovalo prekážky, ktorým ženy čelia.

Marek Krajčí ako minister zdravotníctva však nielenže nezosúladil legislatívu a prax v oblasti interrupčnej zdravotnej starostlivosti, naopak, konal v príkrom rozpore s usmerneniami a odporúčaniami medzinárodných ľudskoprávnych mechanizmov: Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor CEDAW), ktorý monitoruje plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, už v roku 2015 vyslovil znepokojenie nad tým, že v Slovenskej republike „výdavky na moderné formy antikoncepcie na účely prevencie neželaných tehotenstiev a interrupcie na žiadosť nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia“ (Záverečné zistenia, oblasť Zdravie, par. 30, ods. b).

V tejto súvislosti odporučil Slovenskej republike, aby „zrevidovala relevantné právne predpisy a z verejného zdravotného poistenia zabezpečila univerzálne pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s legálnymi interrupciami, vrátane interrupcií na žiadosť, ako aj nákladov súvisiacich s modernou antikoncepciou určenou na prevenciu neželaného tehotenstva“ (Záverečné zistenia, oblasť Zdravie, par. 31, ods. b).

Možnosť voľby preto zaslalo novému predsedu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Krajčímu Usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie k interrupčnej starostlivosti. Ide o najnovšie medicínske a ľudskoprávne štandardy (2022), ktoré by mali byť predsedovi zdravotníckeho výboru, ako aj jeho členkám a členom, smerodatným nástrojom pri vyhodnocovaní návrhov týkajúcich sa reprodukčnej zdravotnej starostlivosti.

Poslanec a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí sa stal novým predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo 17. februára 2023. Krajčího podporilo 66 poslancov zo 128 hlasujúcich.

Krajčí vo funkcii nahradí Janu Bittó Cigánikovú (SaS), ktorú poslanci v novembri 2022 odvolali z postu šéfky výboru na návrh Martina Čepčeka (nezaradený). Vyčítal jej, že nespĺňa odborné ani osobné predpoklady na funkciu.

Poslanec tiež tvrdil, že šéfka výboru zneužíva svoje postavenie vo výbore na presadzovanie "progresívnej ideologickej agendy". Bittó Cigániková vtedy reagovala, že s odvolaním rátala. Dôvodom na odvolanie bol podľa jej slov jej boj za práva žien.